توسعه همکاری ایران و ایتالیا در زیست فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

همکاریهای فناوری و نوآوری در حوزه زیست فناوری بین ایران و ایتالیا توسعه خواهد یافت.

ب//ه گ//زارش پای//گاه اطالعرس//انی معاون//ت علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری، در نشس//ت مش//ترک ایران و ایتالیا با موضوع «هم//کاری فناوران//ه و نوآوری بین کش//ور و ایتالی//ا» موضوعاتی همچون ل//زوم ش//ناخت اولیه و اعتمادس//ازی دولته//ای ایران و ایتالی//ا ب//ه منظور ایجاد رواب//ط دوجانبه، تب//ادل اطالعات میان دوط//رف در موضوعات مرب//وط به ش//رکتهای ایتالیایی فعال در حوزه زیس//تفناوری، مراکز علمی، پژوهش//ی و دانشگاهی حوزه زیستفناوری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه میتوان ب//ه ایجاد مدل تبادل نوآوری ایتالیا-ایران و همکاریهای دوجانبه در حوزههای علمی و فناوری با توجه به پروژه ایتالیا و چین اش//اره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.