طراحی جواهر هنری اشتغالزا در دست پسران

به بهانه راهاندازی مراکز آموزش طراحی و ساخت طال در شهرکهای صنعتی بررسی شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

طراحی دنیای گس//تردهای اس//ت. اینکه چگونه یک ایده به ذهن طراح میرسد گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاه اس//ت اما طراحی طال و جواهر نیازمند مهارت، تجربه و دقت باال و البته صرف زمان زیادی اس//ت. امروزه با پیش//رفت فناوری، روش کار در مرحله قالبس//ازی تغییر کرده و این بخش با نرمافزارهای مختلف روز نظیر راینو و ماتریکس انجام میش//ود، به این صورت که بعد از تایید ایده اولیه، طرح به دس//ت افراد متخصص در نرمافزار به صورت س//هبعدی مدل میش//ود و این مدل بهوسیله دستگاههای پیشرفته با جدیدترین فناوری دنیا ساخته شده و به عنوان قالب اصلی برای تولید مورد استفاده قرار میگیرد.

در ایران هنوز طراحی طال و جواهرات به صورت یک رش//ته مس//تقل دانشگاهی تدریس نمیش//ود و متاس//فانه نبود این امر در قیاس با دیگر کش//ورها باعث شده نتوانیم از سیل عظیم استعداد بالقوه افراد بهویژه جوانان در این صنعت بهره بگیریم. به طور کلی این هنر یکی از گرایشهای رشته طراحی صنعتی است.

عالقهمن//دان ب//ه این حرفه باید روند تحصیل خود را ب//ه گونهای هدایت کنند تا بتوانند در زمینه طراحی جواهرات مهارتهای الزم را کس//ب کنند اما بهطور قطع این امر کامل نخواهد بود چراکه طراحی صنعتی در دانشگاههای ما به صورت کلی تدریس میشود.

اهمیت بخش طراحی به عنوان یکی از حلقههای گمشده صنعت طالی کشور و نبود مراکز تخصصی آموزش طراحی در اس//تانها از س//وی کارشناسان مطرح اس//ت. بهویژه در استانهایی مانند یزد، زنجان و خراسان رضوی که ساخت طال و جواهر هنری دیرینه است.

طراح//ی دنی//ای گس//تردهای اس//ت. اینکه چگونه یک ای//ده به ذهن طراح میرسد گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاه اس//ت اما طراح//ی ط//ا و جواه//ر نیازمن//د مه//ارت، تجربه و دقت ب//اال و البته صرف زم//ان زیادی اس//ت. امروزه با پیش//رفت فناوری، روش کار در مرحله قالبسازی تغییر کرده و این بخش ب//ا نرمافزارهای مختل//ف روز نظیر راینو و ماتریکس انجام میشود، به این صورت که بعد از تایید ایده اولیه، طرح به دست افراد متخصص در نرمافزار به صورت س//هبعدی مدل میشود و این مدل بهوسیله دستگاههای پیشرفته با جدیدترین فناوری دنیا س//اخته شده و به عنوان قالب اصلی برای تولید مورد استفاده قرار میگیرد.

در ایران هنوز طراحی طا و جواهرات به صورت یک رش//ته مستقل دانشگاهی تدریس نمیشود و متاس//فانه نبود این امر در قیاس با دیگر کشورها باعث ش//ده نتوانیم از سیل عظیم استعداد بالقوه افراد بهویژه جوان//ان در این صنعت بهره بگیریم. ب//ه طور کلی این هنر یکی از گرایشهای رش//ته طراحی صنعتی است.

عاقهمندان به این حرفه باید روند تحصیل خود را به گون//های هدایت کنند ت//ا بتوانند در زمینه طراحی جواهرات مهارتهای الزم را کسب کنند اما بهطور قطع ای//ن امر کامل نخواهد بود چراکه طراحی صنعتی در دانشگاههای ما به صورت کلی تدریس میشود.

اهمی//ت بخ//ش طراح//ی به عن//وان یک//ی از حلقههای گمش//ده صنعت طای کش//ور و نبود مراک//ز تخصصی آم//وزش طراحی در اس//تانها از س//وی کارشناس//ان مط//رح اس//ت. بهویژه در اس//تانهایی مانند یزد، زنجان و خراسان رضوی که ساخت طا و جواهر هنری دیرینه است.

‹مرکز‹طراحی‹طال‹در‹یزد ‹

صنع//ت ط//ا و زرگ//ری در اس//تان ی//زد دارای دیرین//ه اس//ت و ای//ن هن//ر- صنع//ت جای//گاه وی//ژهای در ی//زد دارد بهطوریکه از دیرباز طای یزد ش//هرت بسیاری داشته است.

با این حال نخس//تین مرک//ز تخصصی آموزش طراح//ی ط//ا و جواهر ب//ا پیگیری خوش//ه ط//ای اس//تان ب//ه زودی راهاندازی میش//ود. س//ید مس//عود عظیم//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان یزد در اینب//اره گف//ت: برای ای//ن مرکز در ح//ال حاضر فضایی ح//دود 60 متر در محل اتحادیه طا و جواهر استان پیشبین//ی ش//ده ک//ه فعالیتهای عمرانی آن در دست اقدام است.

عظیمی خوشههای صنعتی را یکی از راهکارهای ارتقای سطح توانمندی تولیدکنن//دگان داخل//ی و افزای//ش رقاب//ت پذیری آنه//ا در بازار داخل و خارج عن//وان کرد و یک//ی از دالیل رونق ب//ازار محصوالت خوش//ههای صنعتی اس//تان یزد در داخل و خارج از کشور را اجرای این پروژهها برشمرد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان یزد مهمترین اهداف راهاندازی این مرکز آموزشی را ایجاد بستری مناسب و تخصصی برای آموزش طراحان طا و جواهر، ایج//اد مزیت رقابتی برای طای استان یزد، افزایش توان رقابتی با مصنوعات خارجی و داخلی و جذب اس//تادان مجرب داخلی و خارج//ی برای انتقال مهارتهای طراحی عنوان ک//رد و گفت: انتظار میرود این مرکز محلی برای انجام دورههای آموزش//ی -مهارتی طا و جواهر و تربیت نیروی انسانی متخصص باشد.

عظیم//ی همچنین با اش//اره ب//ه حضور اعضای خوش//ه طای اس//تان یزد در قالب دریافت غرفه مش//ترک در دومی//ن نمایش//گاه ط//ا، جواهر و س//نگهای قیمتی کیش گفت: در این نمایشگاه که با حضور 60 شرکت ایرانی برگزار شد، تعدادی از ذینفع//ان خوش//ه طای اس//تان ی//زد حضور داشتند.

این نمایشگاه با حضور بیش از 0۸ غرفه داخلی و خارجی در مس//احتی افزونبر ۵ هزار مترمربع از ۸1 ت//ا 21 آذر ب//ا حضور محمد کش//تیآرای، ریی//س اتحادیه تولیدکنن//دگان و صادرکنندگان طا و جواهر و رییس//ان اتحادیههای اس//تانهای مختلف کش//ور در مرکز نمایشگاههای بینالمللی

کیش برگزار شد.

‹‹‹ش/هرت‹جهان/ی‹جواهر‹در‹ مشهد‹

ایجاد توسعه صنعتی طراحی طا و جواهر در اس//تان خراسان رضوی نیز دنبال میشود به طوری که با دستور معاون//ت س//ازمان می//راث فرهنگی پیشنهادی برای ثبت مشهد به عنوان ش//هر جهان//ی س//نگهای قیمتی به ش//ورای جهان//ی س//نگهای قیمتی ارسال ش//د. داوران این طرح به ایران آمدن//د و در دو روز از توانمندیهای خراس//ان رضوی در این زمینه بازدید کردند و با ظرفیتهای آن آشنا شدند و نظراتش//ان را ب//ه ش//ورای جهانی اب//اغ کردند و در یک رقابت س//خت با بانکوک و ش//هرهایی از هند این عنوان به تصاحب مش//هد درآمد.

تاکنون اقدام//ات مهمی در جهت شناس//اندن مش//هد به عنوان ش//هر س//نگهای قیمتی انجام ش//ده اما مهم این اس//ت ک//ه بتوان ای//ن عنوان را حف//ظ ک//رد و در رقاب//ت با 31 ش//هر دیگری ک//ه در دنیا این عن//وان را از آن خ//ود کردهاند، باق//ی مان//د بنابرای//ن نخس//تین دوره آموزش//ی طراح//ی کاس//یک جواهرات در مش//هد مربوط به این موضوع اس//ت و ای//ن روند ادامهدار خواهد بود.

همچنین مس//عود مهدیزادهمقدم، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان رض//وی در دوره آموزش//ی طراح//ی کاس//یک جواه//رات در مش//هد گفت: دنیای امروز ش//امل مولفهه//ای مختل//ف اقتصاد، اجتم//اع و فرهنگ اس//ت و ما در هر مسئلهای با این پدیدهها روبهرو میش//ویم. هنگامی که با اقتصاد س//ر و کار داریم با سرمایهداران مواجه هستیم و این گروه کسانی هس//تند که بیش//ترین ض//رر را از قدیمی بودن صنعت طراحی جواهرات میکنند.

مهدیزادهمق//دم تاکی//د کرد: طراح//ی جواهر شغلی هنری و مولد اشتغال است و وضعیت امروز ما از نظر طراحی نس//بت به گذش//ته بهتر ش//ده اس//ت و همین روند باید ادام//ه یابد و از نخبگان این عرصه که تواناییهای باالیی دارند، اس//تفاده کنیم.

به گ//زارش گس//ترش صنعت، گ//ردش طای کهنه و دس//ت دوم در بازار از مهمترین مشکات مطرح ش//ده از س//وی فعاالن این حوزه است که کارشناسان، قاچاق مصنوعات طا و ورود شمش طا و همچنین خروج قاچاقی این کاالی ارزشمند از کش//ور را نیز به آن اضافه کردهاند. بررس//یها نش//ان میدهد ک//ه بهترین راه مب//ارزه با قاچاق بهبود شرایط تولید اس//ت تا هنگامی که خریدار به بازار م//یرود، ترجیح دهد محص//ول ایرانی را بخرد و به این ترتیب بازار برای محصوالت ایرانی ب//ه وجود آید. ای//ن امر نیازمند س//اخت و عرضه محصوالت تقاضامحور است.

اینجاس//ت که اهمیت طراحی در صنعت طا و جواهر نمایان میشود.

طراحی یکی از اصولی است که اگر آن را تقویت کنیم، میتوانیم بسیاری از مشکات را حل کنیم. خوش//حال هس//تیم که امروز همه به این نتیجه رس//یدهاند که صنف و صنعت طا، جواهر و نقره به حمایت و توسعه نیاز دارد و فعالیت طراحان ما هدفمند میش//ود و برای آنان پروانه کسب و کد «آیسیک» صادر خواهد شد.

هنگامی که پشت ویترین مغازههای طال و جواهرفروشی میایستم، به طرحها دقت میکنم. با قرار گرفتن خطوط ظریف در کنار هم، ش/کلها و طرحهای/ی به وجود میآید که میتواند س/لیقهها و روحیات مختلف را دربر گیرد. اما الزمه رشد و پیشرفت این صنعت داشتن نگاه تخصصی در تمامی بخشهای آن است. از طراحی گرفته تا قالبسازی و تولید، همه نیازمند آموزش تخصصی و البته استفاده از فناوری روز هستند. گردش طالی کهنه و دست دوم در بازار از مهمترین مشکالت مطرح شده از سوی فعاالن این حوزه است که کارشناسان قاچاق مصنوعات طال و ورود شمش طال و همچنین خروج قاچاقی این کاالی ارزشمند از کشور را نیز به آن اضافه

کردهاند

سید‌مسعود‌عظیمی

مسعود‌مهد ‌یزاد ‌همقدم

زینب عبدی صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.