قیمت مالک کیفیت نیست

در گفتوگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با فعاالن ارزیابی کیفیت خودرو تاکید شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر میشود و بهطور معمول در این گزارش بیشتر خودروهایی که در کالس قیمتی پایینتر قرار دارند، تکستاره کیفی را دریافت میکنند و خودروهای کمکیفیت معرفی میشوند. تحویل خودروهای مشکلدار نیز یکی از چالشهای خودروسازان است که به نظر میرسد باید راهکاری اساسی برای رفع آن اندیشیده شود، زیرا تحویل خودرویی همراه با ایراد با رعایت حقوق مصرفکنندگان مغایر بوده...

گ//زارش ارزیابی کیفیت خودروه//ای داخلی، ماهانه از س//وی ش//رکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران منتش//ر میشود و بهطور معم//ول در ای//ن گزارش بیش//تر خودروهایی که در کالس قیمتی پایینتر قرار دارند، تکس//تاره کیفی را دریاف//ت میکنند و خودروهای کمکیفیت معرفی میش//وند. تحویل خودروهای مشکلدار نیز یکی از چالشهای خودروس//ازان اس//ت که به نظر میرسد باید راهکاری اساس//ی برای رفع آن اندیشیده شود، زی//را تحویل خودرویی همراه با ایراد با رعایت حقوق مصرفکنندگان مغایر بوده و مش//تری حق دارد در برابر پولی که میپردازد، خودرویی با تجهیزات کمتر اما سالم دریافت کند.

در حالحاضر بیش//تر مدله//ای «پراید» کمترین ستاره کیفی را دریافت میکنند اما اینکه چه دالیلی باعث میش//ود یک خ//ودرو کیفیت پایینی داش//ته باش//د، پرسش//ی اس//ت که رییس اداره برنامهریزی و بهبود سیس//تمهای کیفیت س//ایپا در گفتوگو با گسترش صنعت به آن پاسخ داده است.

‹تمرکز‹خودروسازان‹بر‹محور‹کیفیت ‹

به گفت//ه نس//رین وفایی، بهط//ور تقریب//ی تمام فعالیتهای ش//رکتهای خودروسازی ازجمله گروه خودروس//ازی س//ایپا بر محور کیفیت متمرکز شده است. ما میدانیم که کیفیت محصوالت پایین است اما کیفی//ت از عوامل مختلفی تاثی//ر میگیرد که از کنترل شرکتهای خودروسازی خارج است.

وی در ادامه با اش//اره به برخی از عواملی که روی کیفیت خودرو تاثیر دارد، توضیح داد: تولید قطعات بیکیفیت و ورود آن به ش//رکتهای خودروس//ازی روی تولی//د محص//ول اثر میگ//ذارد. در حالحاضر قطعهس//ازان در وضعیت مالی و اقتصادی مناس//بی قرار ندارند بنابراین، این موضوع روی کیفیت قطعات تاثیرگذار خواهد بود. از س//ویی به دلیل تحریمهای بینالمللی نتوانستیم دانش خودرو را به طور شایسته وارد کش//ور کنیم زیرا در دوران تحریم شرکتهای خودروساز خارجی از انتقال دانش فنی به شرکتهای خودروساز داخلی جلوگیری میکردند.

وفایی ادام//ه داد: در طراحی و خری//د خودرو نیز سیاستها بهگونهای بوده که خواستههای مشتریان

به صورت شایس//ته اعمال نش//ده اس//ت. این عوامل دس//ت در دست هم داده و وارد مجموعه خواهد شد و سپس این ایرادها به خط تولید منتقل میشود.

ریی//س اداره برنامهری//زی و بهبود سیس//تمهای کیفیت س//ایپا معتقد است خودروس//ازان در تالش هس//تند تا محصولی کیفی به تولید برس//انند اما در سنجش موفق ش//دن یا نشدن آنها باید به این نکته توجه داش//ت که ای//ن روند کیفی در تم//ام صنایع و خدم//ات مختل//ف دیده ش//ده و تنها ب//ه صنعت خ//ودرو اختص//اص ن//دارد. در نگاهی کل//ی از آنجا که مش//تریان خودرو قیمت باالی//ی برای خرید این محصول میپردازند، کیفیت خودرو را نسبت به دیگر محصوالت بیشتر مورد س//نجش قرار میدهند و به اصطالح، کیفیت خودرو به چش//م مش//تری بیشتر جلوه میکند و گاهی به عنوان ابزار دراختیار رسانهها قرار میگیرد تا علیه صنعت خودرو قلمفرسایی کنند.

وی درباره اینکه همکاری مشترک با خودروسازان خارج//ی و همچنین گش//ایشهای به وج//ود آمده پ//س از برجام میتوان//د روی کیفی//ت خودروهای داخلی تاثیر داش//ته باش//د نیز گفت: اگ//ر بتوانیم با همکاریهای مشترک، محصوالت جدید تولید کنیم و براس//اس نیاز مشتریان آپشنهای بیشتری به آنها اضاف//ه کنیم عالوهبر آن برای قطعات، س//ورسهای مختل//ف درنظر بگیریم، به طور قط//ع این مجموعه رشد کیفیت خواهد داشت.

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران براساس ردههای قیمتی مش//خص، ب//ه ارزیابی کیفی//ت خودروهای داخلی میپ//ردازد و در این بی//ن برخی محصوالت س//ایپا از جمله پراید و تیبا تکس//تارهاند و به دیگر سخن کمترین ستارههای کیفی را دریافت میکنند.

وفایی درباره این موضوع بیان کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران براساس ردههای قیمتی به

ارزیابی کیف//ی خودروها میپردازد. در این رویه یک اش//کال وجود دارد؛ اینکه پراید در رده قیمتی تا ۵۲ میلیون تومان مورد س//نجش قرار میگیرد و تیبا که قیمتی حدود ۷۲میلیون تومان دارد، در رده قیمتی ۵۲ تا ۰۵میلی//ون تومان مورد ارزیابی قرار میگیرد. خودروهای//ی ک//ه قیمتی بی//ن ۰۴ ت//ا ۰۵میلیون تومان دارند در این رده ارزیابی مش//کلی برای پشت سرگذاش//تن ش//اخصهای ارزیابی ندارند اما تیبا با توجه به قیمتی که دارد، کمکیفیت به شمار میآید.

آنط//ور که وفایی اظهار کرد، برای ارتقای کیفیت باید هزینه کرد و آپش//نهای بیش//تری به آن افزود ک//ه در این صورت قیمت خ//ودرو افزایش مییابد و نارضایتی مش//تریان را به همراه خواهد داشت. براین اساس س//ایپا تولید محصوالت جدید در همکاری با خودروسازان خارجی و از رده خارج کردن محصوالت قدیمی را در برنامه خود قرار داده است.

‹نارضایتی‹از‹دریافت‹خودرو‹صفر ‹

هنگامیکه س//خن از نارضایتی مشتریان به میان میآید اینگونه اس//تدالل میش//ود که مش//تری به هم//ان اندازه که پول میپ//ردازد باید انتظار کیفیت داش//ته باش//د و برای نمونه، نمیت//وان از خودرویی ۰۲میلیون تومانی انتظ//ار کیفیتی مانند محصوالت تویوتا را داش//ت. اگرچه این اس//تدالل صحیح است اما به باور نایبرییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، مش//تری در براب//ر پولی ک//ه پرداخ//ت میکند باید خودرویی س//الم تحویل بگی//رد و این موضوع نهتنها در بخش خودرو بلکه در تمام کاالها مصداق دارد.

فرشید شکرخدایی در گفتوگو با گسترش صنعت با اش//اره به ش//اخصهایی ک//ه در ارزیاب//ی کیفیت خودروه//ای داخلی مورد توجه ق//رار میگیرد، بیان کرد: مش//تری با توجه به ۴ عامل مرغوبیت، قیمت، زمان (تحوی//ل) و ن//وآوری محصول//ی را خریداری میکن//د. ش//رکت بازرس//ی کیفی//ت و اس//تاندارد ای//ران در ارزیابیه//ای کیفی خ//ودرو، مرغوبیت را اندازهگیری میکند و دیگر ش//اخصها ازجمله زمان و نوآوری ارزیابی نمیش//ود. ب//رای ارزیابی مرغوبیت دس//تهبندیهایی وجود دارد ک//ه قیمت در راس آن است و ش//رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به آن توجه دارد بر همین اس//اس در ارزیابی خودروها، کالسهای قیمتی تعریف شده است.

به گفته نایبرییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، از آنجا که در قشرهای مختلف، سطح درآمدها متغیر اس//ت، تقاضا ب//رای خرید خودرو براس//اس ردههای قیمتی متفاوت ب//وده و چالش در بخش خودروهای قیم//ت پایین اس//ت. بهطور کلی در هر س//طحی از مرغوبی//ت و قیم//ت، محص//ول نباید خراب باش//د. هنگامیک//ه مش//تری ارزانترین خ//ودرو دنیا را هم میخرد، این خودرو هنگام خرید نباید مشکل داشته باشد و برای نمونه در آن به سختی باز و بسته شود. در حالحاضر م//ردم از مرغوبیت خودروهای داخلی رضایت دارند اما نارضایتی آنها به خرابی خودروهای نو برمیگردد که این خرابیها با س//طوح قبل کار در ارتباط است.

وی ادامه داد: مردم به خوبی از این موضوع مطلع هستند هنگامیکه برای خرید خودرویی ۰۳میلیون تومان پرداخت میکنند نباید انتظار داش//ته باشند س//وار خودرویی همرده با بنز ش//وند اما بهطور کلی هیچ مصرفکنندهای در دنیا حاضر نیست محصولی خ//راب را تحوی//ل بگیرد. خودروس//ازان نباید حتی در عرض//ه خودروهای ارزانقیم//ت، محصول خراب به مش//تری تحویل دهند. خودروس//ازان باید روی خراب//ی صرف تمرکز کنند و محصول را با مرغوبیت بیش//تر، زمان تحویل باالتر اما سالم تحویل مشتری دهند. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، برای تولی//د خودرویی باکیفیت زنجیرهای از عوامل باید به یاری خودروسازان بیاید تا محصولی که به دست مش//تری میرسد، کمترین ایرادهای کیفی را داش//ته باش//د. در ش//رایط فعلی اگرچه مشتریان ایرانی درک درس//تی از مشکالت خودروسازان دارند اما صنعتگران موظفند حت//ی ارزانترین محصوالت خود را بدون خرابی اولیه به مش//تری تحویل دهند تا حس بیتوجهی به حقوق مصرفکننده در خریدار ایجاد نشود.

فرشید شکرخدایی: خودروسازان باید محصول را با مرغوبیت بیشتر، زمان تحویل باالتر اما سالم تحویل مشتری دهند

نسرین وفایی: برای ارتقای کیفیت باید هزینه کرد و آپشنهای

بیشتری به آن افزود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.