اختالف شرکا، بازار و تسهیالت؛ 3 مانع تولید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از شهرکها و نواحی صنعتی لرستان:

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

هرچند در تمام استانهای کشور تاکنون 7 هزار و 400 میلیارد تومان به 9 هزار و 977 واحد تولیدی تعل//ق گرفته اما این تس//هیالت با ش//رایط مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت شده است.

آنطور ک//ه علی یزدان//ی، معاون وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در س//فر به استان لرستان و بازدید از ش//هرکها و نواح//ی صنعتی این اس//تان گفت، در تمام//ی بنگاههایی که در ش//هرکها مس//تقرند مش//کالت شناسایی شده و با دانشگاه فنی حرفهای کش//ور، س//ازمان مدیریت، مهندسان و شرکتهای مش//اور مذاکراتی داش//تیم تا نس//خهای برای حل مشکالت آنان پیچیده ش//ود و به آنان 6ماه فرصت داده شود تا مشکالتشان حل شود.

یزدانی با اش//اره به اینکه اختالف ش//رکا، مشکل بازار و پرداخت نش//دن تسهیالت از عمده مشکالت بنگاههاس//ت، افزود: نمیتوان نس//خه واحدی برای آنان پیچید بلکه باید متناسب با مشکالتشان اقدام به رفع آنها کرد.

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از 3واحد شهرک صنعتی در شهرستان بروجرد گفت: در این 3واحد از همه امکانات و تجهیزات اس//تفاده ش//ده اما مش//کل عمده آنان امور مالیاتی است که باید رسیدگی شود. با سازمان امور مالیاتی کشور که همراه و همگام با تولید اس//ت درباره تامین سرمایه ثاب//ت ب//رای بنگاههایی ک//ه هیچ مش//کلی ندارند صحبت شده هر معضلی که در استان وجود دارد و قابل حل باشد، رفع شود و هرچه قابل حل نیست از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

یزدانی ادامه داد: این 3واحد در شهرستان بروجرد ظرفی//ت صادرات دارند که یکی از آنها زاگرسپوش بوده و در حوزه پوش//اک کار میکند و در چارچوب سیاس//تهای اقتص//اد مقاومت//ی اس//ت. در واحد زاگرسپوش 300 نفر مشغول به کار هستند و طرح توسعه آن میتواند کارگشا باشد و برای این مهم 0۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ریی//س س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی افزود: ب//ا توجه به اینکه مب//ارزه با قاچاق پوش//اک در کشور مطرح اس//ت این واحد میتواند پاسخگوی نیاز باشد چراکه مواد اولیه آن از تولیدات داخل است و بازار بسیار مناسبی دارد.

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران افزود: در همه اس//تانهای کشور س//تاد اقتصاد مقاومت//ی و کارگروه س//تاد تس//هیل ش//کل گرفته که در مجم//وع در کل کش//ور 9هزار و 977 بن//گاه در قالب طرح رونق با تس//هیالت 7هزار و 400 میلیارد تومان قرارداد بستند و سیستم بانکی این مبلغ را پرداخت کرده است.

یزدان//ی گفت: مقرر ش//ده 7هزار و 500 بنگاه تا پایان امسال از تسهیالت و ش//رایطی که مهیاس//ت اس//تفاده کنند. بخشی از بانکها به صورت مس//تقیم مش//کلی نداش//تند و ش//رایط اعتباری آنها به گونهای ب//وده که با آنها همکاری کردهاند.

ریی//س س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران گفت: بخش//ی از ای//ن بنگاهها پروانه صنعتی دارن//د اما خالی از ماش//ینآالت و امکانات هس//تند و ب//ه انب//ار تبدیل ش//دهاند ک//ه درصدد شناس//ایی آنها هس//تیم تا پروانه آنها را باطل کنیم و در مقابل، بنگاههایی را که میتوانند در واحدهای تولید فعالیت بیشتری داشته باشند، تقویت کنیم.

به گفته یزدان//ی، وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت خواهد کرد تا در این مسیر از هلدینگهای معتبر کش//ور ک//ه دارای منابع مالی الزم هس//تند، اس//تفاده کنند. در این راستا یک هزار و 00۲ بنگاه صادرکننده در شهرکهای صنعتی کشور شناسایی شدند.

وی با تاکید بر اینکه بنگاههایی که برای دریافت تس//هیالت معرفی میش//وند باید به علم روز تولید مجه//ز بوده تا ت//وان رقابت در بازاره//ای داخلی و خارجی را داشته باشند، افزود: 388 خوشه صنعتی دارای قابلی//ت ص//ادرات، در ش//هرکهای صنعتی کش//ور شناس//ایی ش//ده و با برگ//زاری کالسهای آموزش مدیریت ص//ادرات، این بنگاهها به بازارهای داخلی و خارجی دست خواهند یافت.

ریی//س س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران بر توجه به آموزش تاکید کرد و گفت: امس//ال بنا داری//م 00۱ هزار نف//ر را آموزش دهیم و توجه ب//ه آموزش، تحقیق و توس//عه، بازار و علم مدیریت از اهمیت بسزایی برخوردار است و میتواند بنگاهها را از این وضعیت خارج کند. ب//ه گفت//ه یزدان//ی، برای رس//یدن به توس//عه و ایجاد اش//تغال باید نقاط قوت و ضعف مشخص شود نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از شهرک صنعتی بروجرد اظهار کرد: یکی از برنامههایی که در مجموعه وزارت صنعت، معدن، س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی دنبال میشود حضور در مجموعه شهرکهای صنعتی در شهرستانهای مختلف است تا از نزدیک با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع آش//نا و برای رفع مشکالت آنها تدابیری اندیشیده شود. ب//ه گفته یزدانی، سیاس//ت وزارت صنعت، معدن و تجارت و س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی، آم//اده ک//ردن زیرس//اختهای الزم ب//رای جذابتر ش//دن س//رمایهگذاری و تش//ویق س//رمایهگذاران در این ش//هرکها اس//ت از این رو امکان//ات ش//هرکهای صنعت//ی در مناط//ق کمتر توس//عهیافته با 50 درصد تخفیف به سرمایهگذاران ارائه میشود.

ریی//س س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران درباره ش//هرک صنعتی الیگودرز نیز گفت: ش//هرک صنعتی الیگودرز به لحاظ اینکه در مس//یر جاده اصلی قرار دارد برای س//رمایهگذاران بسیار جذاب خواهد بود.

یزدانی افزود: امیدواریم با تش//ویق سرمایهگذاران ش//اهد وضعیت مطلوبتر شهرک صنعتی الیگودرز باشیم.

ریی//س س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران همچنین در حاشیه بازدید از کارخانه داروس//ازی بایر افالک شهرس//تان ازنا با بیان اینکه ای//ن کارخانه دارای اس//تانداردهای جهانی اس//ت، گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز برای این کارخانه تامین خواهد شد.

وی ب//ا بیان اینک//ه فاز تولید داروی انس//انی این کارخانه در حال اجراست، افزود: بخش تولید داروی دامی ای//ن کارخانه به دلیل نداش//تن س//رمایه در گردش م//ورد نیاز تنها ب//ا 30 درصد ظرفیت خود کار میکند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تامین س//رمایه در گردش مورد نیاز ای//ن کارخانه به طور جدی پیگیری میشود.

یزدانی افزود: این واح//د میتواند عالوه بر تامین نی//از داخل در ح//وزه داروهای دام//ی هم صادرات داشته باشد.

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اش//اره به مشکل نقدینگی برخی از واحده//ای صنعتی اظهار کرد: کارخانه داروس//ازی بایراف//الک ازنا از همه لحاظ در حد اس//تانداردهای جهانی است و فاز نخست آن به بهرهبرداری رسیده است.

یزدانی در حاش//یه بازی//د از این بن//گاه تولیدی تاکید کرد: ای//ن کارخانه از لح//اظ فضای فیزیکی و تجهی//زات و نیروهای ش//اغل و متخصص در حد اس//تاندارد قرار دارد و میزان سرمایهگذاری ارزی و ریالی آن قابل توجه است اما متاسفانه آنچه مشهود بوده این اس//ت که این کارخانه تنه//ا با 30 درصد ظرفیت کار میکند.

وی نبود س//رمایه در گردش را مشکل اصلی این کارخان//ه عنوان ک//رد و افزود: تقاض//ای این واحد تولیدی در کارگروه استانی مصوب شده و پیشنهاد وزارت صنع//ت، معدن و تجارت نیز این اس//ت که س//رمایهگذاران بخش خصوصی ک//ه از لحاظ مالی و تخصصی در وضعیت مناس//بی ق//رار دارند با این مجموعه در جه//ت افزایش ظرفیت تولید همکاری کنند.

این مسئول گفت: امیدواریم در بازدید بعدی هم اش//تغال افزایش یافته باشد و هم مجموعه بتواند از فضاها و تجهیزات این کارخانه استفاده ببرد.

یزدانی اف//زود: وزارت صنعت، مع//دن و تجارت، جهاد کش//اورزی، استانداری، ش//رکت شهرکهای صنعتی استان، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و دامپزش//کی باید ورود جدی کرده و به این کارخانه کمک کنند. همچنین اس//تانداری، شرکت شهرکها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نهایت همراهی را با این کارخانه داشته باشند.

زینب عبدی- صنایع کوچک: صنایع مس/تقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان در حال/ی ب/ا مش/کات تصفیهخانه و فاض/اب و مبلمان ش/هری و زیباس/ازی مواجهند که مسئوالن از زیرساختها در 21 شهرک و ناحیه صنعتی این استان گفتهاند؛ حال آنکه عمده مش/کات صنعتگران درحال حاضر امور بانکی و مالیاتی اس/ت. اکنون 952 ش/هرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعالیت میکنند که از این تعداد 296 ناحیه صنعتی در روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته مستقر هستند. اختالف شرکا، مشکل بازار و پرداخت نشدن

تسهیالت از عمده مشکالت بنگاههاست، نمیتوان نسخه واحدی

برای آنان پیچید بلکه باید متناسب با مشکالتشان اقدام به

رفع آنها کرد

علی یزدانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.