ائتالف ۸ قدرت برای ساخت فاز ۴۱ پارس جنوبی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

امیر مهرزاد-گروه صنعت زیرس/اخت: کنسرس/یومی متش/کل از 8 ش/رکت ای/درو، ایزوایکو، تاسیس/ات دریایی، ماشینس/ازی اراک، مپنا، ش/رکت ملی حفاری، آی.پی.ام.آی و پایندان برای س/اخت و اتمام فاز ۴۱ پارس جنوبی تش/کیل شده است. بر اساس وعده مدیران، این کنسرسیوم در نظر دارد با اس/تفاده از تمام توان داخلی این فاز را بهطور بومی به بهرهبرداری برس/اند. برخی پیشبینیها حاکی از این است که فاز ۴۱ پارس جنوبی تا سال ۷۹۳۱ به بهرهبرداری خواهد رسید. این فاز اکنون با اشتغالزایی بیش از ۰۰۶ نفر به مرحله اجرایی رسیده و قرار است در ماههای آینده با اشتغالزایی ۴هزار نفری مسیر ساخت را ادامه دهد.

خرداد سال 93 بود که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در حکمی، مرتضی زرین گل را بهعنوان سرپرس//ت طرح توس//عه ف//از 4۱ پ//ارس جنوبی منصوب کرد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عموم//ی ش//رکت نف//ت و گاز پ//ارس، علیاکب//ر ش//عبانپور در این حکم، همکاری و تعامل موثر با مدیریتهای س//تادی، پیمانکاران اجرایی و رییس کنسرسیوم فاز 4۱ میدان مشترک پارس جنوبی را در چارچ//وب مفاد قرارداد فی مابین بهعنوان یکی از ماموریته//ای اصلی مجری این بخش از میدان ابالغ کرده است.

زری//نگل پیش از ای//ن در مدیری//ت طرحهای پشتیبانی ش//رکت نفت و گاز پارس حضور داشته و سوابق متعددی نیز در توسعه صنایع پتروشیمی دارد. پیش از این مهندس س//تاری، اداره این طرح گازی را به عهده داشت.

ف//از 4۱ پ//ارس جنوب//ی ازجمل//ه طرحه//ای پارس جنوبی بوده که بهوس//یله کنسرس//یومی از ش//رکتهای ایرانی ب//ه رهبری ش//رکت مدیریت طرحهای صنعت//ی ایران )IPMI( به نمایندگی از سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران در حال اجراست.

پ//س از آن در س//ال 93 مج//ری ای//ن ط//رح پیمانکاران این ط//رح را معرفی کرد. مجری طرح توسعه فاز 4۱ خبر داد: انتخاب پیمانکاران ۵ بسته قراردادی توسعه فاز 4۱ پارس جنوبی مجری طرح توسعه فاز 4۱ پارس جنوبی، از انتخاب پیمانکاران دو بسته قراردادی توسعه فاز 4۱ خبر داد و گفت: پیمانکاران 3 بسته دیگر قراردادی این پروژه تا دو هفته آینده تعیین میشوند.

به گزارش گس//ترش صنعت اسماعیل گلهداری، مج//ری طرح توس//عه ف//از 4۱ پ//ارس جنوبی، با تش//ریح جزئیات مراحل توسعه فاز 4۱، از انتخاب پیمان//کاران س//اخت تانکه//ای «ال.پی.جی» و «میعان//ات گازی» خب//ر داد و افزود: ب//ه زودی و حداکثر تا دو هفته آینده، 3 بس//ته جدید دیگر در قالب انتخاب پیمانکاران بخش مش//اور مهندس//ی تفصیل//ی، بخش لختهگی//ر انتق//ال گاز از دریا به خش//کی و نیز پیمانکار تامینکننده (طرف خرید) آهنآالت سازههای فلزی نهایی میشود.

وی گفت: قرارداد دو بس//ته نخس//ت به صورت مهندس//ی، س//اخت و )EPC(ار//جا اس//ت ک//ه پیمانکاران هماکنون خرید ورق و س//ایر تجهیزات مورد نیاز طرح را آغاز کردهاند و با تحویل زمین تا یک ماه آینده، مراحل ساخت و تجهیز کارگاهها از ابتدای اسفند ماه آغاز خواهد شد.

مجری ف//از 4۱ پارس جنوبی، میزان پیش//رفت بخش خشکی این پروژه گازی را 69/۷درصد اعالم کرد و گفت: مراحل س//اخت ای//ن بخش از برنامه زمانبندی تعریف شده جلوتر است.

گله داری احداث دو رش//ته خطوط لوله زیر دریا از س//کوهای دریایی تا پاالیش//گاه خشکی بهطول ۰۷۲ کیلومت//ر (هری//ک ۵3۱ کیلومتر)، س//اخت سکو و عرشه مس//تقر در بخش دریا و حفاری 44 حلقه چ//اه را از برنامههای پیشروی توس//عه فاز 4۱عنوان کرد و افزود: اکنون در بخش خاکبرداری و خاکری//زی س//ایت این فاز با بی//ش از ۵6درصد پیش//رفت روبهرو هستیم که میتوان گفت مراحل تسطیح و آمادهسازی بخش خشکی این فاز تا یک ماه آینده به اتمام میرسد.

گلهداری، عملکرد پیمانکاران س//اخت س//کو و عرش//ه را قابل قبول خواند و گف//ت: این بخش با پیشرفت 3/83درصدی همراه است.

وی یادآور ش//د: نصب س//کو مطابق برنامه ارائه ش//ده در ماه پانزدهم اج//رای پروژه و حداکثر تا 8 ما آینده انجام میش//ود؛ ب//ه گونهای که پس از آن مراحل حفاری این فاز به س//رعت آغاز خواهد شد. به گفته گل//هداری، اکنون فناوری تولید تجهیزات س//رچاهی و درون چاهی بومی شده و با این وجود هیچ مشکلی در تامین قطعات مورد نیاز این طرح ایجاد نخواهد شد. مجری طرح توسعه فاز 4۱، روند تزریق منابع مالی به این پروژه را مطلوب دانس//ت و اف//زود: در هیچ دورهای چنین رس//التی بر دوش ش//رکت نفت و گاز پارس نبوده است که خود هم مسئولیت ساخت و بهرهبرداری کامل از طرحها را به عهده داشته و هم تامینکننده اعتبارات و منابع مالی پروژهها باش//د. گلهداری با تایید ش//یوههای کارآمد و متنوع تامین اعتبار از سوی شرکت نفت و گاز پارس، از ارائ//ه کامل پیشپرداختهای این طرح خبر داد و گفت: جذابیت س//رمایهگذاری در پروژهه//ای پارس جنوبی به گونهای تثبیت ش//ده که اعتماد عمومی وی//ژهای را درباره هدایت منابع مال//ی داخلی و خارجی به س//وی طرحها به وجود آورده است.

به گفته وی، اکنون بیش از ۰۰۲۱ نفر با س//هم ۲۵درصدی نیروی انسانی بومی در مراحل مختلف ساخت فاز 4۱ مش//غول به کار هستند که مطابق برنامه زمانبندی، تعداد نیروی انس//انی شاغل در این پروژه بزرگ گازی تا پایان س//ال آینده یا اوایل س//ال ۱93۱ به بیش از ۰۱هزار نفر میرسد. طرح توس//عه فاز 4۱ از سوی کنسرس//یومی متشکل از ش//رکتهای ایرانی ایدرو (س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران) ،IPMI (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران)، صدرا، مهندسی و ساخت تاسیس//ات دریایی ای//ران، ایزوایکو، ش//رکت ملی حفاری و مپنا در س//ایت پارس منطقه دو کنگان در حال اجراست.

‹‹‹شرایط‹کنونی‹طرح‹

معاون طرحهای نفت، گاز و پتروش//یمی شرکت پاین//دان، از به بهرهبرداری رس//یدن فاز 4۱ پارس جنوبی در س//ال ۷93۱ در ص//ورت جذب نیروی انسانی متخصص بومی خبر داد. سیدمحمد اکبری، ب//ا اعالم اینکه ش//رکت پایندان بهعن//وان یکی از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان که در این بخش سرمایهگذاری عظیمی برای توسعه منطقه داشته است، افزود: اکنون ۰۰6 نیروی انسانی این شرکت در فاز 4۱ پارس جنوبی مشغول به کار هستند که تا 4ماه آینده با اولویت جذب نیروهای بومی شمار شاغالن این ش//رکت به بیش از 4هزار نفر خواهد رس//ید. اکبری گفت: تکمیل فاز 4۱ پارسجنوبی از س//وی کنسرسیومی متشکل از 8 شرکت ایدرو، ایزوایکو، تاسیس//ات دریایی، ماشینس//ازی اراک، مپنا، ش//رکت ملی حفاری، آی.پی.ام.آی و پایندان انج//ام میش//ود. معاون ش//رکت پاین//دان افزود: پیشبینی میش//ود برای تکمیل پاالیشگاه فاز 4۱ پارس جنوبی ۵میلیارد دالر هزینه شود و براساس برنامهریزی 8 ش//رکت کنسرسیوم این فاز در سال ۷93۱ به بهرهبرداری میرسد.

اکب//ری گفت: بیش از ۰۵درصد عملیات اجرایی ساخت پاالیشگاه فاز 4۱ پارس جنوبی بهدست این ش//رکت وابسته به بنیاد مستضعفان انجام میشود که از جمله کارهای انجام شده میتوان به ۰9هزار تن بتنریزی و س//یویل، یکمیلی//ون و ۰۰۲هزار این//چ قطر جوش//کاری کامال تخصص//ی، ۷۱هزار تن نصب تجهیزات ...و اش//اره ک//رد و عالوه بر آن شرکت پایندان به عنوان یکی از شرکتهای بنیاد مس//تضعفان انجام طرحهای پاالیشگاهی فازهای ‪۷۱ 3۱،‬ و 8۱ پ//ارس جنوبی را به عنوان پیمانکار شرکت نفت وگاز پارس به عهده دارد.

مدیر پروژههای معاونت پاالیشگاهی و پتروشیمی پایندان افزود: همه عوامل انسانی ساخت این فاز و س//ایر فازهای پارس جنوب//ی از متخصصان جوان ایرانی هستند که عالوه بر برخورداری از تجربیات و دانش س//ازمانی چن//د دهه گذش//ته، تجربیات جدیدی را برای منابع انسانی فعلی و آینده شرکت پایندان به ارمغان خواهند آورد و این فرآیند باعث ایجاد چابکی کمنظیری برای ش//رکت «پایندان» در همه حوزههای کاری ش//ده اس//ت بهطوری که کارفرماهای فعلی ش//رکت همیشه حساب ویژهای ب//رای این چابکی ش//رکت پاین//دان در پروژههای پیمانکاری باز میکنند.

وی گف//ت: در تکمیل فازهای ‪۷۱ 4۱، 3۱،‬ و 8۱ پارس جنوبی نیز به متخصصان خارجی نیاز نداریم زی//را توانمندیه//ای جمهوری اس//المی ایران در این بخش بس//یار ارتقا یافته است و حتی میتواند خدمات فنی و مهندسی خود را در بخش نفت، گاز و پتروش//یمی صادر کند. اکبری افزود: با راهاندازی پاالیش//گاه این ف//از میت//وان روزان//ه ۰۵میلیون مترمکع//ب گاز ش//یرین، ۷۷هزار بش//که میعانات گازی، ۰۰4 تن گوگرد و ۰۰9۲ تن گاز مایع تولید کرد، همچنین با توجه تولید روزانه ۰۵۷۲ تن اتان برای واحدهای پتروشیمی چند برابر ارزش افزوده بهدست میآید.

این مقام مسئول ش//رکت پایندان درباره فاز3۱ پارس جنوب//ی گف//ت: اکنون پیش//رفت فیزیکی پروژههایی که مس//ئولیت آنها به شرکت پایندان واگ//ذار ش//ده ب//ه بی//ش از ۵۷ درص//د رس//یده است.

وی در ادامه س//خنان خود مهمترین مزیتهای شرکت پایندان در اجرای مسئولیتهای محوله در فازهای مختلف پ//ارس جنوبی را به ترتیب رکورد روزهای بدون حادثه در بخش ،HSE برخورداری از بزرگتری//ن خط جوش اتوماتیک تولید اس//کول پایپین//گ که توانایی و ظرفیت جوش//کاری۰۰۰۲ این//چ کار در روز را دارد و همچنی//ن ۰۱هزار متر مربع شاپ س//وله ...و برشمرد و تاکید کرد: بر پایه قرارداد، ش//رکت پایندان بخشی از پروژههای خود در این فاز را ۰3 آذر امس//ال و بخشی دیگر را ۱3 اردیبهشت ۱396 به کارفرما تحویل میدهد. اکبری گفت: فاز 3۱ پارس جنوبی متشکل از کنسرسیوم 3 شرکت صدرا، مپنا و تکنوپایدار ایرانیان در حال تکمیل است و ش//رکت پایندان بخشی از عملیات اجرایی ش//رکت پترو پای//دار ایرانیان وابس//ته به ق//رارگاه خاتماالنبی//ا(ص) را در این ف//از به عهده دارد.

وی افزود: این فاز به س//رعت پیش//رفت میکند و هم//ه کاره//ای اجرایی پ//روژه نیز ب//ا کنترل و ارزیابیه//ای روزان//ه در ح//ال تکمیل اس//ت. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از صداوسیما، به گفته معاون ش//رکت پایندان در فاز 3۱ توانمندی ش//رکت درحالحاضر بهعنوان یک نمونه و الگوی کار احداث پاالیشگاه در منطقه به شمار میآید به طوری که کارفرمای پ//روژه قرار گاه خاتماالنبیا از شاخص چابکی و توان بهکارگیری چند برابری نیرو برای سرعتبخشی به کار از سوی شرکت پایندان بسیار راضی بوده و مذاکرات اولیهای برای کارهای جدید و مشترک نیز داشته است.

سیدمحمد اکبری

تکمیل فاز ۴۱ پارسجنوبی از سوی کنسرسیومی متشکل از 8 شرکت ایدرو، ایزوایکو، تاسیسات دریایی، ماشینسازی اراک، مپنا، شرکت ملی حفاری، آی.پی.ام.آی و پایندان انجام میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.