رشد‹اقتصادی‹6/6‹درصدی‹و‹تورم‹9‹درصدی‹برای‹سال‹59

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

گزارش جدید هیات مشاور صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران در س//ال ۶۱۰۲م از چشمانداز رشد تولید ناخالص داخلی ۶/۶ درصدی و تورم ۹ درصدی حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، هیات کارشناس//ی صندوق بینالمللی پول مهر امسال سفری به ایران داشت و گزارش اولیه را از چشمانداز اقتصاد ایران منتشر کرد که رشد ۵/۴ درصدی و نرخ تورم ۲/۹ درصدی برای سال جاری در آن پیشبینی شده بود.

هیات کارشناس//ی م//اده ۴ صن//دوق بینالملل//ی پول ک//ه در میانه آذر س//فری ب//ه ای//ران داش//ت، ارزیابیهای خود را نس//بت ب//ه آینده اقتص//اد ایران بروز ک//رد و این گزارش در اس//فند ۵۹- فروردین ۶۹۳۱ (مارس ۷۱۰۲) برای بحث و بررسی به هیات اجرایی صندوق بینالمللی پول ارائه میشود.

این گزارش عاوه بر اینکه چش//مانداز اقتصاد ایران را در س//ال جاری و آینده ترس//یم میکند، پیش//نهادهایی را برای بهب//ود اوضاع اقتصادی کشورمان ارائه کرده است.

ب//ه دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مش//ترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت انتظار میرود رش//د تولید ناخالص داخلی به قیمتهای حقیق//ی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶/۶ درصد در س//ال ۵۹۳۱ (۷۱-۶۱۰۲م) افزون شود.

همچنان که تولید نفت در سال ۶۹۳۱(۸۱-۷۱۰۲م) به سطح طبیعی خود میرس//د و رش//د بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار میگیرد، پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران در این سال در سطح ۵/۳ درصد قرار گیرد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده، با توجه به سیاستهای محتاطانه اجراش//ده در سالهای اخیر، نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹ درصد برس//د هرچند به دلیل اثر افزایش نرخ ارز پیشبینی میش//ود که این نرخ برای سال ۶۹۳۱ به اندکی بیش از ۱۱ درصد برسد. گزارش صندوق بینالمللی پول توصیه کرده است مجموعهای از اصاحات جامع و هماهن//گ با هدف حمای//ت از تورم پایین و پایدار، تجدید س//اختار و افزای//ش س//رمایه بانکها، طراحی و اجرای سیاس//ت مالی در چارچوب میانمدت برای حمایت از اصاحات و اولویتبخشی به تغییرات حقوقی و مقررات//ی تس//هیل در امور س//رمایهگذاری، حمایت از ایجاد ش//غل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق میبخش//د، مورد توجه قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.