بهرهوری در بنگاههای اقتصادی با توجه به حقوق مشتری

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون تع//اون وزارت تع//اون، کار و رف//اه اجتماع//ی در شش//مین اجاس رضایتمندی مشتری اظهار کرد: بیشتر دستگاههای مدنی در احیای حق مردم ضعیف عمل میکنند در حالی که باید به اصل مسئولیتپذیری و پاسخگویی اهتمام ورزند.

به گزارش ایلنا، سیدحمید کانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شش//مین اجاس رضایتمندی مش//تری و گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران ضمن توجه مضاعف به بحث مدیریت در بنگاههای اقتصادی گفت: مدیریت یک امر ذاتی تلقی میشود ولی باید مدیران سطح دانش مدیریتی خود را مطابق با علم جهانی پیش ببرند.

وی افزود: مدیر هرچه باانگیزهتر و پویاتر فعالیت کند، میتواند فضای بهتری را برای اشتغال و رونق اقتصادی آن بنگاه ایجاد کند و این فضا در نهایت منجر به حسن اعتماد مشتری و مخاطبان شود.

کانتری، توجه به حقوق مش//تری را س//بب بهرهوری سازمان میداند و اذعان میکند: در نگاه کلی مشتریمداری یعنی انسانها دارای حقوق یکسان و برابری هستند که باید به آن احترام گذاشت. گاهی در نگاههای اقتصادی مش//تریمداری را با فریب، نیرنگ و ظاهرسازی اشتباه میگیرند.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکیدکرد: بیشتر دس//تگاههای مردمی در احی//ای حق مردم ضعیف عمل میکنند در حالی که باید همواره به اصل مس//ئولیتپذیری و پاس//خگویی اهتمام ویژه ورزند و اصل بردباری و پاس//خگویی را س//رلوحه کار خود قرار دهند.

در ای//ن اجاس خدماتی که ش//رکت تعاونی خ//اص کارکنان ایرانخ//ودرو به س//هامداران خود ارائه کرده، نحوه رس//یدگی به نیازهای مش//تریان از س//وی تی//م تحقی//ق و داوری این اجاس م//ورد ارزیاب//ی قرارگرفت و پس از بررس//ی خدمات ارائه ش//ده و ب//ه دلیل نهادینه ش//دن اصل مش//تریمحوری و رعایت در تمام س//طوح ش//رکت تعاونی خاص تندیس سه س//تاره این اجاس به مدیرعامل ش//رکت تعاونی خاص آقای حسین محمدی اهدا شد. داوران به دالیل ارج نهادن به مش//تری، ارائه خدمات گس//ترده و باکیفیت، خدماترس//انی دقیق و به موقع و ارتباط با مش//تریان از طریق واحد رضایت مشتری، این شرکت را الیق دریافت این نشان دانستند. در این دوره تعاونی خاص جزو معدود شرکتهای فعال در بخش تعاونیهای کشور بود که توانست به این موفقیت دست پیدا کند. ششمین اجاس رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل از واحدهای نمونه و مشتریمدار از سوی گروه پیشگامان در مرکز اس//ناد و کتابخانه ملی برگزار ش//د که هر سال به بررسی عملکرد شرکتهای تولیدی، خدماتی و سرمایهگذاری در تمامی اصناف و صنایع پرداخته و آنها را ارزیابی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.