ثبات مذاکرات اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

کارگاه آموزش//ی مش//ترک موسس//ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با موسسه اقتصاد بینالملل کره و موسسه اقتصاد صنعتی و تجاری کره در روز دوم با برگزاری ۳ نشست در زمینه مذاکرات عضویت در س//ازمان تجارت جهانی پایان یافت. در این نشستها جون کیو سو، مدیر دپارتمان تجارت جهانی موسسه سیاستهای اقتص//اد بینالملل کره و جونگ دوک کیم، مدیر دپارتمان تجارت چندجانبه موسس//ه سیاستهای اقتصاد بینالملل کره سخنرانی کرده و با متخصصان ایرانی به بحث و گفتوگو پرداختند.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت، در نشس//ت کارگاه آموزش//ی سیاس//تهای صنعتی و پیوس//تن به س//ازمان تج//ارت جهانی، کیو س//و به بررس//ی فرآیند کلی الحاق به سازمان تجارت جهانی پرداخ//ت که ش//امل تبیی//ن فرآیندهای ارائ//ه پیشنویس رژیم تجاری، تشکیل گروه کاری و انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه برای نهاییسازی بسته الحاق کشورهای درخواستدهنده میشد. دکتر سو در تبیین تکتک این موارد فنی و فرآیندی گفت: فرآیند الحاق از نظر شرایط داخل کشور و روابط بینالمللی عاوه بر اینکه تکنیکال اس//ت بهشدت سیاسی نیز هست زیرا نهاییسازی و ارائه رژیمه//ای تجاری نیازمند اجماعس//ازی بین ذینفعان حوزههای مختل//ف اقتص//اد داخلی و توجیه آنها نس//بت به اولویتهای ملی کش//ور در زمینه تجارت خارجی اس//ت. بدون این اجماع به طور مسلم تیم مذاکرهکننده شانس چندانی در پیشبرد بدهبستانهای متعددی که در طول فرآیند مذاکره وجود دارد، نخواهد داش//ت. عاوه بر این، از آنجایی که با توجه به قوانین داخلی سازمان تجارت جهانی حتی مخالفت یک کش//ور عضو میتواند کل پروسه الحاق عضو جدید را متوقف کند، مدیریت کردن روابط با س//ایر اعضای س//ازمان تجارت جهانی و نیز اجماعس//ازی بین آنها نقش حیاتی در الحاق عضو جدید خواهد داش//ت. بدین ترتیب بدیهی اس//ت ک//ه فرآیند عضویت برای اقتصاد بزرگی همچون ایران زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

کی//م به تحلیل مذاکرات الحاق درباره خدمات و تعهدات خاص کش//ورها در ای//ن زمینه پرداخت. بخش خدم//ات بهویژه در بین کش//ورهای توس//عهیافته به دلیل آنکه س//هم عم//دهای از تولید ناخال//ص داخلی را تش//کیل میدهد از اولوی//ت باالیی برخوردار اس//ت و س//هم ۰۵درصدی آن از تولید ناخالص داخلی کشورمان، ش//رایطی کمابیش یکسان برای ما ایجاد کرده است. کیم بررسی ش//اخص محدودی//ت تج//اری خدم//ات در حوزهه//ای مختلف برای کش//ورها را مهم دانس//ت و گفت: این م//ورد میتواند درک جامعی از چگونگی واکنش سیاس//تگذاران در س//ایر کش//ورها نس//بت به ش//رایط خاص، ب//رای متخصصان ایران//ی و در جهت تعیی//ن باز ب//ودن یا بس//تن حوزههای مختل//ف خدماتی، فراهم آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.