هماندیشی پارک علم و فناوری در ایالم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی ایالم از برگزاری جلسه هماندیشی علم و فناوری استان با حضور رییس پارک علم و فناوری اس//تان، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی ایالم و معاون پژوهشی پارک خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم، مرتضی دارایی گفت: با تجاریسازی علم و تکمیل زنجیره علم و ثروت میتوانیم از علم، ثروت تولید کنیم.

دارایی افزود: علم باید در تولید ناخالص داخلی و صادرات نقش داشته باش//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم با اشاره به اینکه خالقی//ت در کنار ن//وآوری، کارآفرینی را بهوجود میآورد، ادامه داد: این ش//رکت آمادگی دراختیار گذاشتن سختافزار برای شرکتهای دانشبنیان و فناوری را دارد.

دارایی با اشاره به اتمام پروژه احداث ساختمان کس//بوکار ش//هرک صنعتی ایالم اظهارکرد: این ش//رکت آمادگی الزم را برای دراختیار گذاش//تن فضای برای اس//تقرار نخب//گان و دفتر پارک علم و فناوری به منظور شناس//ایی، مشاوره، کمک به دانشبنیان ک//ردن واحدهای تولیدی و صنعتی و تولید پتنت دارد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان ایالم با تاکید بر قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بیان کرد: این ش//رکت از واحدهای دانشبنیان و با هدف رسیدن به تولید انبوه حمایت میکند.

دارایی گف//ت: پارکهای علم و فناوری عالوهبر ام//کان فعالیت ش//رکتهای کوچک و متوس//ط دانشمح//ور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بس//تر الزم را برای انتقال و توسعه فناوری، تولید با ارزشافزوده باال، جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود کارآفرین//ان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی فراهم میکند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان ایالم، هدف اصلی پارک علم و فناوری را گسترش ارتباطات پژوهش//ی صنایع موجود در هر منطقه با واحدهای پژوهش//ی دانش//گاههای آن منطقه و ارتقای فرهنگ ن//وآوری و افزایش توان رقابت در میان ش//رکتها و موسس//اتی که متکی بر علم و دان//ش در محیط پارک فعالی//ت میکنند، عنوان کرد.

دارای//ی با اش//اره ب//ه تفاهمنامه بین س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران و کشور کرهجنوبی برای انتقال فناوری از این کشور افزود: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان در حال شناس//ایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی است و پارک علم و فناوری ایالم میتواند از طریق ش//رکتهای دانشبنیان مستقر در این پارک در این زمینه کمک شایانی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.