احداث آتشنشانی ناحیه صنعتی طغرود قم آغاز شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم از آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان ایستگاه آتشنش//انی ناحیه صنعتی طغرود همزمان با میالد پیامبر اعظ//م(ص) خب//ر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قم، امیر طیبینژاد با اعالم این خبر اظهار ک//رد: با توجه به افزایش روزافزون واحدهای تولیدی و توس//عه ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی، ایجاد و توس//عه زیرس//اختهای خدماتی در ش//هرکهای صنعتی ازجمله ایس//تگاههای آتشنش//انی امری الزم و اجتنابناپذیر اس//ت. طیبینژاد افزود: ش//رکت شهرکهای صنعتی قم در همین راستا در سالهای گذش//ته همواره بهدنبال ایجاد، توسعه و تجهیز ایس//تگاههای آتشنشانی در س//طح ش//هرکهای صنعتی بوده و هماکنون ش//هرکهای صنعتی شکوهیه، ثامناالئمه(ع)، محمودآباد و سلفچگان دارای ساختمان و خودروی آتشنشانی هس//تند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با تاکید بر اینکه موجودی شهرکهای صنعتی در این بخش تا سطح مطلوب شهرکها و استاندارد فاصله بسیاری دارد، گفت: ایجاد زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان در بخش ایمن//ی و آتشنش//انی در حد بضاعت و ت//وان بوده و برای تامی//ن واقعی نیاز واحدهای صنعتی کمک و مس//اعدت مس//ئوالن استان را میطلبد. طیبینژاد ادامه داد: در همین راس//تا و همزمان با میالد پیامبر اعظم(ص) و فرزندش//ان ام//ام جعفرص//ادق(ع) عملیات اجرایی س//اخت ایس//تگاه آتشنش//انی ناحیه صنعتی طغ//رود با اعتباری افزونبر 3میلی//ارد و 005میلیون ریال و زیربنای 250 مترمربع آغاز ش//د و پیشبینی میکنیم ساختمان این ایستگاه در مدت 6ماه به بهرهبرداری برس//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم اهتمام و جدیت این ش//رکت در افزایش توان اطفای حریق و امدادی در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی را یادآور ش//د و گفت: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم با فعال کردن مدیریت اچاسای، تهیه شناسنامه ایمنی واحدهای صنعتی مستقر در ش//هرکهای صنعتی و همیاری واحده//ای صنعتی بهدنبال باال بردن توان پیشگیری و عملیاتی واحدهای صنعتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.