کلینیک سیار مشاوره کسبوکار به اسالمآباد غرب رسید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانش//اه اظهارکرد: کلینیک س//یار مش//اوره کس//بوکار با حضور مدیران و صاحبان صنایع در شهرک صنعتی اسالمآباد غرب برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنع//ت روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانشاه، بیژن کردس//تانی اف//زود: ای//ن کلینی//ک در جهت ارتقای ت//وان رقابتی صنایع کوچک و بهمنظور تس//هیل دسترس//ی مدیران و صاحبان طرحها و واحده//ای صنعتی مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی اس//تان به مش//اوران متخصص برگزار ش//د. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانش//اه تصریح کرد: در این کلینیک گروه مش//اوران متخصص کس//بوکار منتخب در حوزهه//ای مختل//ف (بازاریاب//ی، بازرگانی، حقوق//ی، بیمه، اس//تاندارد، فن//اوری، انرژی و فنی و مهندس//ی) حض//ور دارن//د و به صورت رایگان ب//ه مدیران صنعتی مش//اوره میدهند. کردستانی با ابراز امیدواری برای حل مشکالت واحده//ای صنعتی ب//ا دریافت این مش//اورهها تاکیدکرد: در بازههای زمانی مختلف در س//ایر شهرکهای صنعتی استان با اطالعرسانی قبلی به واحدهای صنعتی، به استقرار کلینیک سیار مشاوره کسبوکار اقدام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.