طراحی جواهر، هنری اشتغالزا در دست پسران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در ای//ران هنوز طراح//ی طال و جواهرات به صورت یک رش//ته مس//تقل دانشگاهی تدریس نمیش//ود و متاسفانه نبود این امر در قیاس با دیگر کش//ورها باعث شده نتوانیم از سیل عظیم استعداد بالقوه افراد بهویژه جوانان در این صنعت بهره بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.