سکوت قانون، انحصار زمین

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ی//ک س//رمایهگذار میتواند ب//رای احداث یک ش//هرک صنعتی اقدام کند و پس از دریافت زمین با نظارت ش//رکت ش//هرکهای صنعتی، در آن فعالیت صنعتی داش//ته باشد. حتی میتوان//د در صورت توانایی زمینهای ش//هرک را به غیر واگذار نکند البته این رویکرد محل اختالف نظر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.