تعامل شرکتهای خدماتی با دستگاههای اجرایی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

توجه به نیازهای مش//ترک و تعامل با دستگاههای خدماترسان، از مهمترین دالیل تشکیل یک شرکت خدماتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.