تعامل با دستگاههای اجرایی از سوی شرکتهای خدماتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران گف//ت: کار گروهی، توج//ه به نیازهای مش//ترک و تعام//ل با دس//تگاههای خدماترس//ان، از مهمترین دالیل تش//کیل یک شرکت خدماتی در شهرکهای صنعتی است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی در جلسه بررسی قوانین و مقررات حاکم بر تشکیل شرکتهای خدماتی استانهای شمال کشور اظهار کرد: شرکتهای خدماتی براساس قانون و در راستای برنامه اجرای واگذاری اداره امور و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اش//اره به اهداف تشکیل شرکتهای خدماتی افزود: یک//ی از برنامهها و اقدامات س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران، ایجاد ش//رکتهای خدماتی و واگذاری ام//ور مربوط، به خود واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با استفاده از به وجود آوردن منافع مشترک بین واحدهای موجود بوده اس//ت. موس//وی بیان ک//رد: کار گروهی، توجه به نیازهای مش//ترک واحدها، تعامل با دستگاههای دولت//ی و خدماترس//ان، مهمترین دالیل تش//کیل شرکت خدماتی است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران تاکی//د کرد: درمجموع، در اس//تان مازندران تاکنون بی//ش از 00۱ مجم//ع عمومی در بح//ث انتخابات هیاتمدی//ره ش//رکت خدمات//ی و مجام//ع مال//ی برگزار ش//ده اس//ت. موس//وی ادامه داد: با همکاری صاحبنظران، اساس//نامه ش//رکت خدمات//ی مورد بازنگ//ری ق//رار گرف//ت و درباره مش//کالت بحث و تبادلنظر ش//ده اس//ت. مرتضی ش//عبانی، نماینده س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نی//ز در این جلس//ه گف//ت: قانون مالکی//ت و نحوه نگهداری امور ش//هرکهای صنعتی در س//ال 87 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.

ش//عبانی افزود: براس//اس ماده 5 آییننامه اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، شهرکهایی مشمول تشکیل شرکت خدماتی میش//وند که بیش از 05درصد زمینهای قاب//ل واگ//ذاری در ف//از عملیاتی در هر ش//هرک و ناحیه صنعتی واگذار ش//ود و حداق//ل واحدهای به بهرهبرداری رس//یده در ش//هرکهای صنعتی به 5۱ مورد و در ناحیه صنعتی به 5 مورد رسیده باشند.

نماین//ده س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران گفت: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی وظیف//ه ترغی//ب و دعوت ب//رای امر واگ//ذاری امور شهرکها و تشکیل جلسه را بر عهده دارد.

الزم به توضیح اس//ت، در این جلس//ه نمایندگان ش//رکتهای خدماتی اس//تانهای ش//مال کش//ور، پیرامون موانع و مشکالت شرکتهای خدماتی شامل نحوه واگذاری و اداره امور و قوانین و مقررات مربوط بحث و تبادلنظر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.