گسترش صادرات خوشه طیور خراسان جنوبی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی از افزای//ش صادرات محصوالت خوش//ه طیور خراس//ان جنوبی به افغانستان خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان جنوبی، عباس جرجانی از افزایش طیف محصوالت تولیدی مرغ اس//تان و صادرات آن خبر داد و گفت: تاکنون محصوالت خوش//ه مرغ استان شامل گوشت مرغ، جوجه یکروزه، مرغ بدون آنتیبیوتیک، مرغ منجمد، تخممرغ ...و به خارج از کشور صادر میش//د که از این به بعد کبک، بوقلمون، بلدرچین و تخ//م بلدرچین ه//م در یکی، دو ماه آینده وارد س//بد صادراتی خراس//ان جنوبی به افغانستان میشود از این رو سبد صادرات این استان گستردهتر میشود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی با بی//ان اینکه س//رانه مصرف محصوالت مرغ در کش//ور بیشتر از دیگر کشورها است، اظهار کرد: خراسان جنوبی حدود 08درص//د تولید مازاد در زمین//ه محصوالت مرغ دارد از اینرو توان صادراتی استان برای مرغ زیاد است.

وی به فعالیت 860 واحد مرغداری در اس//تان اش//اره ک//رد و ادامه داد: خراس//ان جنوبی ی//ک چرخه کامل در تولید محصوالت مرغ دارد و س//االنه مقادیر زیادی از آن را به دیگر اس//تانها و کش//ورها صادر میکند به طوری که در س//ال گذش//ته ۲5هزار تن گوش//ت مرغ، 4۱هزار تن تخممرغ، 30 میلیون جوج//ه یکروزه، 053هزار تن خوراک طی//ور و مرغ بدون آنتیبیوتی//ک تولید و عرضه کرده است.

به گفته جرجانی، در س//ال گذشته، 7۱هزار و 600 تن خ//وراک طیور به ارزش 8/۱میلیون دالر، 3۱هزار و 700 ت//ن مرغ منجم//د و ۱/۲میلیون دالر جوج//ه یکروزه به افغانستان صادر کرده که این میزان صادرات در سال 95 جهش خوبی داشته است.

وی از راهاندازی مرکز تحقیق و توسعه (آرانددی) برای کنسرس//یوم صادراتی مرغ اس//تان خبر داد و گفت: برای نشانسازی و افزایش صادرات محصوالت این کنسرسیوم نیاز بود تا یک س//ری پژوهش و مطالع//ات در این حوزه ش//ود که به این منظ//ور یک مرکز تحقیق و توس//عه در استان راهاندازی شد.

جرجانی ب//ا بیان اینک//ه 3 فروش//گاه تخصصی عرضه محص//والت خوش//ه طی//ور در شهرس//تانهای بیرجند، خوس//ف و نهبندان راهاندازی شده اس//ت، افزود: تاکنون 7 واح//د صادراتمح//ور در زمینه تولی//دات مرغ در این کنسرس//یوم فعالی//ت میکنن//د ک//ه در آین//ده 4 واحد دیگر ه//م به آن اضافه میش//ود و محصوالت//ی از قبیل مرغ منجمد، مرغ بدون آنتیبیوتیک، تخممرغ، گوش//ت شترمرغ ...و را عرضه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.