تامین کسری وثیقه 5 واحد صنعتی در شهرک نظرآباد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز از آمادگی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچ//ک ب//رای تامین کس//ری وثیقه واحدهای صنایع کوچک این استان تا سقف 30 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت ب//ه نق//ل از رواب//ط عموم//ی شرکت ش//هرکهای صنعتی الب//رز، جهانگیر ش//اهمرادی اظهار کرد: این صندوق از صندوقهای توس//عهای بخش تولید اس//ت که با هدف تسهیل س//رمایهگذاری از طریق صدور ضمانتنامه اعتباری ایجاد ش//ده و در اس//تان البرز نیز فعالیت دارد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی البرز گفت: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، وثیقههای مورد نیاز واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت بانکی را به میزان 07درصد اصل و س//ود تس//هیالت در مناطق توسعهیافته و 58درصد اصل و سود تسهیالت در مناطق کمتر توسعهیافته تعهد میکند.

ش//اهمرادی ادامه داد: صنعتگ//ران در کوتاهترین زمان و ب//دون مراجعه به بان//ک در ازای وثیقه قرار دادن محل اجرای طرح میتوانند از این ضمانتنامههای صادرشده از سوی صندوق در نظام بانکی استفاده کنند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز اف//زود: اولویت تامین ضمانت ای//ن صندوق برای دریافت تس//هیالت س//رمایه در گ//ردش، طرحه//ای ایج//ادی، عارضهیاب//ی واحدهای صنعتی، طرحه//ای دانشبنیان و طرحهای مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی و شهرکهای فناوری است.

ش//اهمرادی با اش//اره به بازدید از 5 طرح در ش//هرک صنعت//ی نظرآب//اد البرز ب//ر حمایت از ای//ن طرحها برای تس//ریع در راهاندازی و آغاز فعالیتشان در بخش تولید و صنع//ت تاکید کرد و گفت: این واحدها از ضمانتنامههای صندوق اس//تفاده کردهاند که این بازدید با هدف بررسی وضعی//ت واحده//ای صنعتی پس از اس//تفاده از خدمات ضمانت نام صندوق انجام شده است.

جهانگیر شاهمرادی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.