گازرسانی به هزار خانوار روستایی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

طرحهای گازرسانی به ۷۴ روستای شهرستان میانه در آذربایجانشرقی تا پایان امس//ال افتتاح میشود. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از ش//انا، ولیا... دینی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجانشرقی گفت: تا پایان امس//ال، طرحهای گازرس//انی به ۷۴ روستا، طرح گازرسانی به مجتمع ذوب فوالد آذربایجان و س//اخت ایس//تگاه تقلیل فش//ار گاز با ظرفیت ۰٥ هزار مترمکعب در ساعت افتتاح میشود.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجانشرقی افزود: برای گازرسانی به ۷۴ روس//تای شهرستان میانه، ۰8۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه میشود. وی عنوان کرد: گازرس//انی به این ۷۴ روستا زمینه برخورداری بیش از ۳ ه//زار نفر از اهالی این روس//تاها را از نعمت گاز فراهم میکند. دینی گفت: همچنین در دهه فجر امس//ال عملیات گازرسانی به طرح مجتمع توس//عه ذوب ف//والد آذربایجان که از گاز بهعنوان خ//وراک در عملیات احیای تولید آهن اس//فنجی اس//تفاده میکند به بهرهب//رداری خواهد رسید. مدیرعامل شرکت گاز اس//تان آذربایجانشرقی به افزایش حجم گاز ورودی شهرستان میانه اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تعداد مشترکان گاز طبیعی شهرس//تان میانه و گازرسانی به مراکز تولیدی و صنعت//ی، میزان گاز ورودی این شهرس//تان از ۰٥ ه//زار مترمکعب در ساعت به ۰۰۱ هزار مترمکعب در ساعت افزایش یافته است. وی گفت: ب//رای تحقق منویات رهبر معظم انقاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، این ش//رکت آمادگی دارد در اسرع وقت نس//بت به گازرسانی و بهرهمندی مراکز تولیدی و صنعتی اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.