ائتالف ۸ قدرت برای ساخت فاز ۴۱ پارس جنوبی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

کنسرس//یومی متش//کل از 8 ش//رکت ای//درو، ایزوایکو، تاسیس//ات دریایی، ماشینس//ازی اراک، مپنا، ش//رکت ملی حفاری، آی.پی.ام.آی و پایندان برای س//اخت و اتمام فاز ۴۱ پارس جنوبی تش//کیل ش//ده است. بر اساس وعده مدیران، این کنسرسیوم در نظر دارد با استفاده از تمام توان داخلی این فاز را بهطور بومی به بهرهبرداری برس//اند. برخی پیشبینیها حاکی از این است که فاز ۴۱ پارس جنوبی تا سال ۷۹۳۱ به بهرهبرداری خواهد رس//ید. این فاز اکنون با اشتغالزایی بیش از ۰۰۶ نفر به مرحله اجرایی رسیده و قرار است در ماههای آینده با اشتغالزایی ۴هزار نفری مسیر ساخت را ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.