خریدکانتینر۹۱میلیون و۰۸۱هزار دالری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

خط کشتیرانی «ون های» تایوان، از شرکت تولیدی کانتینر سینگاماز هنگکن//گ کانتینرهای//ی به ظرفیت ۰۱ه//زار و ۰٥۱ تیاییو و ارزش ۹۱میلی//ون و ۰8۱ه//زار دالر خریداری کرد. به گ//زارش مانا، ون های تعدادی کانتینر استاندارد ۰۲ فوتی، کانتینر عمومی ۰۴ فوتی و کانتینر ب//ا حجم ب//االی ۰۴ فوتی را ب//ه ارزش ۹۱میلیون و ۰8۱ه//زار دالر از تولیدکننده کانتینری سینگاماز خرید که ارزش هر کدام بهطور میانگین هزار و ۰۹8 دالر برآورد ش//ده اس//ت. بر اس//اس این گزارش، قرار است کانتینره//ا با ظرفیت ۰۱هزار و ۰٥۱ تیاییو در ٥ کارخانه س//ینگاماز ساخته شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.