اصالح نقاط پر حادثه جادههای اصفهان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدی//ر اداره راه//داری و حملونق//ل ج//ادهای تیران و ک//رون گفت: ٥۱میلی//ارد ریال برای رفع نیازهای راه//داری تیران و کرون که در ٥۴ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند، نیاز است.

ب//ه گزارش تیننیوز، محمدرض//ا زواران افزود: این اعتب//ار برای آغاز عملیات احداث زیرگذرهای روستایی، نگهداری راههای اصلی، تجهیزات راهه//ا، روکش، رفع نقاط حادثهخیز و تعمیر و تجهیز راهدارخانهها نیاز اس//ت. وی با اش//اره به احداث زیر گذر منطقه کارگاهی شهید چمران تیران گفت: این زیرگذر ۰8درصد پیشرفت فیزیکی داشته که پیشبینی میشود در ماههای آینده به بهرهبرداری برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.