ظرفیت انرژی بادی معادل05 نیروگاه هستهای

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

بررس//ی قیمت اس//تفاده از انرژی باد نش//ان میدهد که گرچه هزینه ماشینهای بادی با بزرگی و نیز ازدیاد توان تخمینی آنها افزایش مییابد، ولی بهای هر کیلووات انرژی آنها کاهش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.