کنترل خطوط لولههای نفت و گاز افزایش یافت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

یک ش//رکت دانشبنیان در مرکز رشد فناوریهای نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت موفق به طراحی و ساخت کوادکوپتر عمودپرداز )VTOL( برای کنترل خطوط لولههای نفت و گاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.