گشایش ۴ خط اعتبارات اسنادی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تا دو سال آینده جمع س//رمایهگذاری داخلی و خارج//ی در حوزه تجهی//زات بن//ادر ح//دود ۰۰۷میلی//ون دالر ان//واع تجهیزات بندری اس//ت که وارد بنادر کشور میشود.

ب//ه گ//زارش تیننی//وز، محمد سعیدنژاد گفت: پس از توافق//ات برج//ام موضوع خری//د تجهی//زات بندری از کش//ورهای خارج//ی را دنبال کردی//م و برخی تجهیزات بندری از اروپا خریداری ش//د که ای//ن خریدها دو دلیل عم//ده و مهم داش//ت؛ نخس//ت آنک//ه الزم ب//ود نیاز به تجهیزات در بنادر برطرف شود، همچنین باید به غربیها بفهمانی//م که یخ تحریمها در حال ذوب ش//دن اس//ت و مقاومت بیهوده در اینباره منطقی نیست.

مدیرعامل س//ازمان بنادر و دریانوردی افزود: در شرایط پس//ابرجام، ورود خطوط الینری به بنادر کش//ور افزایش یاف//ت ضمن آنکه در خرید تجهی//زات بندری موانع رفع شد.

وی ب//ا بیان اینک//ه ضمانتنامه رس//می ای//ن خریدها بهدس//ت ما رس//یده اس//ت، گفت: این کاال به کشور وارد شده که در توس//عه تجهیزات بندری و توسعه فعالیتها در بنادر موثر است.

مدیرعامل س//ازمان بنادر و دریانوردی گفت: تا ۲س//ال آین//ده جمع س//رمایهگذاری داخل//ی و خارجی در حوزه تجهی//زات بنادر حدود ۰۰۷میلی//ون دالر انواع تجهیزات بندری است که وارد بنادر و دریاهای کشور میشود.

سعیدنژاد افزود: بیش//ترین تجهیزات برای بندر شهید بهش//تی چابهار و بندر ش//هید رجایی بندرعباس درنظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرس//ازی با اشاره به اینکه نخستین اعتبارات اس//نادی (ال س//ی) به مبل//غ ۰۷۱میلیون دالر انجام ش//ده است، گفت: قرار اس//ت ۴ السی دیگر برای یکی از شرکتهای اروپایی گش//ایش شود. در این راستا خری//د و نصب تجهیزات بندری مورد نی//از در بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی، چابهار و یکی از بنادر شمالی در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.

س//عیدنژاد همچنین درباره فعالیت س//ازمان بنادر در نوس//ازی و توسعه شناورها گفت: س//ال گذشته از محل وجوه اداره ش//ده سازمان بنادر و دریانوردی ۰۰۲میلیارد تومان تس//هیالت در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا از این محل برای ساخت شناورها استفاده شود.

مدیرعامل س//ازمان بنادر و دریانوردی افزود: میانگین سود این تسهیالت ۰۱درصد است که مابهالتفاوت سود از سوی سازمان پرداخت میشود. ضمن آنکه در این پروژه، بانکهای مختلف، بانک عامل هستند.

محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.