اعزام ۳۳ گروه ایمنسازی به جادههای مازندران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در یک طرح زمس//تانی، ۳۳ گ//روه راهداری در راههای اصلی مازندران مستقر ش//دهاند تا این مسیر پر مسافر را لباسی نو بپوشانند و برای میزبانی از مسافران آماده شوند.

به گزارش ایسنا، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران به وجود تمامی زمینههای حملونقل در استان اعم از حملونقل هوایی، ریلی، دریایی و جادهای اش//اره ک//رد و گفت: باید به مازندران بهدلی//ل دارا بودن تمامی ساختارها در بخش حملونقل توجه ویژه شده و اعتباراتی کافی و مناسب به این استان اختصاص داده شود، چرا که صنعت حملونقل میتواند در زمینه توس//عه و شکوفایی این اس//تان بس//یار کارساز و گرهگشا باش//د. احمدآفرین محمدزاده افزود: شبکه راههای ارتباطی مازندران به طول ۰۱هزار و ۰۰۴ کیلومتر آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روس//تایی به عنوان محور اصل//ی حملونقل جادهای از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اس//تان بوده و ب//ه عنوان ش//ریانهای حیاتی و اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار اس//ت که ب//ا صرف اعتبارات کالن در س//الهای متمادی احداث ش//ده و جزو یکی از عظیمترین سرمایههای ملی کشور به شمار میرود.

وی به وظیفه اصل//ی ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای اس//تانها اش//اره کرد و در اینباره گفت: با توجه به اینکه وظیفه اصلی ادارات کل اس//تانها ایمنسازی و نگهداری راه اس//ت از این رو ای//ن اداره کل نیز اقدامات بسیار گس//تردهای را در زمینه نگهداری و ایمنسازی در دست اجرا داش//ته که ازجمله آنها میتوان به نصب انواع عالئم، خطکش//یها، بهس//ازی و روکش آس//فالت، نصب گاردری//ل و نگهداری از ۰۰۴ کیلومتر روش//نایی محورها اشاره کرد.

محم//دزاده همچنی//ن در زمین//ه عملی//ات راهداری زمستانی این اداره کل در امسال افزود: ۳۳ اکیپ راهداری و ۰۰۳ راهدار به همراه ۰۵۲ دستگاه از انواع ماشینآالت راهداری در گردنههای مهم و برفگیر اس//تان مستقر شده و آمادگ//ی کامل ب//رای اجرای عملیات راه//داری و برف روبی در سطح محورها را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.