مشارکت تایرهای ایرانی در آزمون فرانسویها

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ام//روز فع//االن صنع//ت تایر با دریاف//ت فناوری از ش//رکتهای خارجی تایرهای س//واری رادیال تولید و نیاز خودروسازان داخلی را تامین میکنند. در حال حاضر یکی از مش//کالت صنعت تایر کشور کارخانهها و ظرفیت کم تولید آنهاس//ت زیرا گالیههای بس//یاری از س//وی تولیدکنندگان تایر کش//ور وجود دارد که س//هم بازار آنها از قاچاق و واردات کاهش یافته و محصوالت در انبار باقی مانده است. این در حالی اس//ت که انجمن واردکنن//دگان تایر به ظرفیت خالی بازار و پوش//ش آن به وسیله واردات اش//اره میکند. از دیگر دالیلی که برای این امر به آن استدالل میکنند فرسودگی خطوط تولید و نداشتن فناوری روز دنیا در محصوالت داخلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.