شناسایی قطعهسازان توانمند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

همکاریهای مشارکتی به همراه جذب سرمایههای خارجی برای توس//عه صنعت کشور در حال انجام است و این روزها صنعت خودرو و قطعه روزهای پرمش//غلهای را س//پری میکنند. در این راستا دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو از شناسایی و معرفی قطعهس//ازان همکار با فولکس واگن خبر داد و گفت: کمیته توسعه و ارتقای کسبوکار انجمن قطعهسازان جلسهای با مدیر خودکفایی ش//رکت فولکس واگن در ش//رکت ماموت خواهند داشت تا فهرست قطع//ات موردنظر برای تولید و س//ازندگان مرتبط برای همکاریها مشخص شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.