ضرورت‹ارتقای‹استانداردهای‹تولید‹خودرو‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی با تاکید بر اینکه ارتقای اس//تانداردهای تولید خ//ودرو در ایران یک ضرورت اس//ت، بیان ک//رده توج//ه ب//ه حداق//ل اس//تانداردها مطلوب خودروسازی ایران نیست و شرکتها باید به دنبال ارتقای استانداردهای تولید باشند.

س//یدمهدی مقدسی در گفتوگو با خبر خودرو اظهار کرده که خودروسازان نباید به استانداردهای حداقل//ی اکتفا کنند و باید ت//الش کنند روزبهروز س//طح اس//تانداردهای تولید در صنعت خودروی ایران ارتقا یابد.

وی ب//ا اش//اره ب//ه بازدیده//ای میدان//ی برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از شرکتهای خودروسازی، تصریح کرده درحالحاض//ر یکی از اولویتهای کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس، نظارت و بازدید از شرکتهای بزرگ خودروساز داخل//ی اس//ت چراکه مجلس ش//ورای اس//المی در نظ//ر دارد در بحث کیفیت، ایمنی، کاهش قیمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب در خودروسازیها ورود کرده و در این زمینه نظارت جدی داشته باشد.

ب//ه باور مقدس//ی، توج//ه به کیفی//ت و ارتقای اس//تانداردهای تولی//د از م//وارد مه//م ب//رای مصرفکنن//دگان داخل//ی اس//ت، چنانچ//ه امروز ش//اهدیم تمایل به خری//د خودروهای خارجی در بازار افزایش یافته و علت آن مقایس//های است که همواره بین خودروهای داخلی و وارداتی ازس//وی متقاضی//ان انج//ام میش//ود. در چنین ش//رایطی ضرورت دارد تا خودروس//ازان متناس//ب ب//ا نیاز ب//ازار و س//طح درآمد جامعه، ردهه//ای مختلف//ی از خودروها را تولی//د کنند؛ این در حالی اس//ت که ارتقای کیفیت همواره برای هر س//طحی از تولیدات مورد تاکید بوده است. نماین//ده اراک و کمیج//ان در مجلس ش//ورای اس//المی ضمن اش//اره به تاکید مجل//س بر نگاه جدی خودروسازان به تحقیق و توسعه در صنعت خودرو خاطرنش//ان ک//رده متاس//فانه در ایران به وی//ژه در صنعت خودرو، تحقیق و توس//عه معنای چندانی ندارد و با جدیت به آن پرداخته نمیشود در حالی که در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا حداقل ۰۴درصد پرس//نل آنها در تحقیق و توسعه فعالی//ت کرده و بی//ش از ۰۱درصد فروش خود را صرف تحقیق و توس//عه میکنند. باید بخش//ی از منابع ش//رکتهای خودروسازی به سمت تحقیق و توس//عه س//وق یابد که به طور حتم این جریان در مسیر ارتقای کیفی خودروها بوده و میتواند به بقای شرکتهای خودروساز کمک کند.

وی تصری//ح ک//رده امروز خودروه//ای چینی با ظاهری زیبا وارد ایران ش//دهاند و متاس//فانه سهم بزرگ//ی از بازار ای//ران را تحت تاثیر ق//رار دادهاند در حال//ی که اگ//ر در ح//وزه تحقیق و توس//عه، طراح//ی، افزایش آپش//نها و کاهش قیمت توجه و سرمایهگذاری بیشتری ش//ود میتوان بازار را از سایر رقبا گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.