احتمال توقف واردات هوندا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ش//رایطی که ش//رکت واردکننده خودروهای هوندا درگیر توقف شمارهگذاری خودروهای وارد شده از امریکا است، احتمال لغو مجوز و توقف فعالیت این ش//رکت در زمینه ثبت س//فارش و واردات خودروهای هوندا نیز مطرح شده است. به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته برخی از شرکتهای واردکننده خودرو بهدلیل آنکه امکان اخذ نمایندگی مس//تقیم از ش//رکتهای خودروساز خارجی برای واردات محصوالتش//ان را نداش//تند از شرکتهای واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات برخی برندهای خودروهای خارجی کردهاند. با این حال از س//ال گذش//ته و با اجرایی ش//دن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ش//رکتهای واردکننده خودرو که نمایندگی خود را از ش//رکتهای واسطه اخذ کردهاند خواس//ته هر چه س//ریعتر نس//بت به اخذ نمایندگی مس//تقیم از ش//رکت اصلی خودروس//از خارجی اقدام کنن//د. در این زمینه براساس جدیدترین اخبار بهدست آمده، مهلت دادهشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکتها رو به اتمام بوده و به زودی مجوز صادر شده برای فعالیت شرکتهایی که با واسطه و به صورت غیرمستقیم اقدام به اخذ نمایندگی واردات خودروهای خارجی کردهاند، باطل خواهد ش//د. یکی از این ش//رکتها که در آس//تانه لغو مجوز فعالیت است شرکت «فامیلی موتور» است که واردات خودروهای هوندا به ایران را انجام میدهد و از حدود دو ماه پیش نیز درگیر حاشیهای به نام توقف شمارهگذاری خودروهای واردش//ده از امریکا شده است. یکی از خودروهای ساختهشده در امریکا که وارد ایران ش//ده مدل فول خودرو هوندا CR_V است که از سوی یکی از زیرمجموعههای گروه صنعتی گلرنگ (فامیلی موتور) وارد ایران شده است.

در این ش//رایط رضا صحرایی، مش//اور گ//روه صنعتی گلرنگ، با تایید غیرمس//تقیم ب//ودن نمایندگی فامیلی موت//ور در زمینه واردات خودروه//ای ژاپنی هوندا به ایران، میگوید: بعد از اجرایی ش//دن برجام، وزارت صنعت، معدن و تج//ارت از نمایندگیهای واردکننده خودرو که نمایندگی اصلی و مستقیم نیستند خواسته نس//بت به اخذ نمایندگی مس//تقیم اقدام کنند. وی با بیان اینکه برخی شرکتهای واردکننده خودرو از جمله شرکت واردکننده هوندا از نمایندگیهای فرعی ش//رکتهای خودروس//از خارجی نمایندگی خود را اخذ کردهاند، خاطرنشان کرده که در این شرایط وزارت صنع//ت، معدن و تجارت اعالم کرده این نمایندگیها باید مجوز خود را از ش//رکت خودروس//از مادر دریاف//ت کنند، با این حال دش//واریهایی در این راه وج//ود دارد؛ ازجمله اینکه برخی کش//ورها ازجمله ژاپ//ن هنوز درباره لغو تحریمها ش//بهه دارند و عالقهای به ارائه نمایندگی مس//تقیم به ای//ران ندارند. وی با بیان اینکه نمایندگی اخذشده برای واردات خودروهای هوندا به ایران نیز غیرمستقیم بوده و از شعبه سوئد هوندا اخذ شده است، تصریح ک//رده در صورتیکه وزارت صنعت، مع//دن و تجارت مهلت داده ش//ده برای اخذ نمایندگی مس//تقیم از ش//رکتهای خودروساز خارجی را تمدید نکند، ثبت س//فارش و واردات خودروهای هوندا نی//ز متوقف خواهد ش//د. وی اظهار کرده باید ب//ه این نکته توجه داش//ت که واردات خ//ودرو از طریق نمایندگیهای مس//تقیم یا غیرمستقیم تاثیری در موضوعاتی همچون کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارد شده ندارد و تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اخذ نمایندگی مس//تقیم به دلیل آن اس//ت که با اجرایی ش//دن برجام ارتباط مس//تقیم با خودروسازان خارجی برقرار ش//ود. با این حال امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده ش//ده برای اخذ نمایندگی مس//تقیم را تمدید کند تا شرایط برای برقراری ارتباط فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.