گامی موثر در صادرات خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ی//ک کارش//ناس صنعت خ//ودرو در رابطه با ال//زام ۰۳درصد صادرات در قراردادهای جدید خودرویی معتقد اس//ت ۰۳درصد ص//ادرات و الزام آن در قرارداده//ای جدید خودرویی گامی موثر در راس//تای رشد صادرات کشور است. امراهلل امینی در گفتوگو با خبرخودرو بیان کرده با کمک قطعهس//ازان و خودروسازان داخلی و افزای//ش توان تولید که یکی از بخشهای اصلی صادرات بوده و در عمق بخشیدن به قطعهسازی داخلی موثر است، میتوان شاهد رشد و توسعه صادرات بود. وی تصریح کرده الزام ۰۳درصد صادرات باید به صورت س//االنه یا در یک دوره چند ساله در قراردادها منعقد شود البته باید به این نکته توجه داش//ت که خودروسازان خارجی تسلط و تجربه بیش//تری در جذب و ورود به بازارهای جهانی خودروسازی دارند و با این عمل تنها دغدغه قطعهس//ازان و خودروسازان داخلی مربوط به بخش تولیدی خودرو میش//ود و ورود به بازارهای رقابتی آسانتر خواهد ش//د. امینی با بیان اینکه سرمایهگذاری در صنعت خ//ودرو و ایجاد س//رمایهگذاریهای مش//ترک جدید در رش//د و توس//عه خودرو و ورود به بازارهای جهانی اهمی//ت دارد ابراز کرده فراهمس//ازی زیرس//اختهای صادرات خودرو پیشزمینه ورود به بازارهای رقابتی است. فراهمسازی زیرساختهای صادرات شامل استانداردسازی خط تولید، اس//تفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآم//د و ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی میش//ود تا با قیمتی مناس//ب آماده عرضه به بازارهای جهانی شوند بنابراین تامین این عوامل و زیرس//اختها الزم//ه ورود صنعت خودرو و قطعهس//ازی به عرصه بینالمللی اس//ت. اس//تفاده از فناوریهای نوین و انتقال فن//اوری میتوان//د در رقابتپذی//ری و افزایش ت//وان صادراتی در قرارداده//ای جدید خودرویی موثر واقع ش//ود. امینی در ارتباط با وضعی//ت کنونی صادرات خودروهای داخلی خاطرنش//ان کرده به دلیل وجود تحریمها و برخی مس//ائل داخلی ص//ادرات خودرو در سالیان گذشته رشد چندانی نداشته و برای توسعه این صنعت باید اقدام به تدوین برنام//ه صادراتی بلندمدت کرد البته وجود مدیران متخصص و کارآمد میتواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.