مشارکت‌تایرهای‌ایرانی‌در‌آزمون‌فرانسو‌یها

گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید تایر در کشور نشان داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ای/ران€در€تولید€تای/ر€تجرب €های€نیم€قرنی€دارد€و€نخس/تین€ کارخانه€تولید€تایر€در€س/ال€7۳۳1€با€سرمای €هگذاری€خارجی€ ب/ا€عنوان€ش/رکت€کیا €نتای/ر€برای€تولی/د€انواع€تای/ر€بایاس€ نخی€با€ظرفیت€اس/می€س/االنه€8هزار€تن€تاسیس€شد،€البته€ این€ش/رکت€در€سال€08۳1€به€الس/تیک€البرز€تغییر€نام€داد.€ در€ادامه€ش/رکت€ایرا €نتایر€در€س/ال€2۴۳1€برای€تولید€انواع€ تای/ر€بای/اس€نخی€و€نیز€الس/تیک€دن/ا€در€س/ال€۳5۳1€برای€ تولید€تایرهای€سواری€بایاس€و€رادیال€نخی€را €هاندازی€شدند.€ همچنین€ش/رکت€الستیک€پارس€در€س/ال€55۳1€با€همکاری€ و€س/رمای €هگذاری€ش/رکتی€ایتالیای/ی€ب/ا€برنامه€تولی/د€انواع€

از اینرو گسترش صنعت برای آگاهی و اطالعرسانی از توانمندی کش//ور در امر تولید الس//تیکهای مورد نیاز به س//راغ علیرضا یحییزاده، مدیر فروش بخش OEM (تجهیزات خودرویی) بارز که پیش//ینهای 22 س//اله در صنع//ت تای//ر دارد رفت ک//ه در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.

€ای/ن€گروه€صنعتی€چند€درص/د€بازار€را€در€ € بخش€خودروهای€سواری€در€اختیار€دارد؟

سهم این گروه صنعتی برای خودروهای سواری و خط OEM به طور تقریبی ۵۳درصد و در خدمات پس از فروش بین ۷2 تا ۰۳درصد بازار است.

€در€بح/ث€تامین€تایر€خودروهای€س/نگین€ € این€درصدها€چه€میزان€است؟

تایر خودروهای س//نگین دو دس//ته هس//تند؛ در تایرهای ت//یویآر بارز تنه//ا تولیدکننده تایرهای رادیال (س//یمی تیوبلس) باری اس//ت و با توجه به ظرفیت تولید خ//ود بهطور تقریبی ۰۵۳هزار حلقه در س//ال تولید دارد و به این ترتیب براس//اس حجم تولیدی خود تمام نیاز خودروسازان داخلی را تامین میکند.

€آیا€نیاز€بازار€همین€تعداد€حلقه€است؟ €

خی//ر، نیاز کل بازار داخل ح//دود یک میلیون تا یکمیلیون و ۰۰2هزار حلقه است که باقی به وسیله واردات الستیک از دیگر کشورها تامین میشود.

€با€توجه€به€تجربه€طوالنی€که€در€این€صنعت€ € دارید€نیاز€بازار€خودروهای€سواری€ساالنه€چند€ هزار€حلقه€است؟

تایرهای€کشاورزی،€س/نگین،€نیم €هسنگین€و€سواری€فعالیت€ خ/ود€را€آغ/از€کرد.€در€س/ا €لهای€پ/س€از€انقالب€اس/المی€5€ شرکت€الس/تیک€بارز،€آرتاویل€تایر،€الستیک€یزد،€کویر€تایر€ و€الستیک€خوزس/تان،€به€منظور€تولید€انواع€تایرهای€بایاس€ و€رادیال€نخی€و€س/یمی€به€ظرفیت€پیش/ین€کشور€اضافه€شد€ و€ام/روز€فعاالن€این€صنعت€با€دریافت€فناوری€از€ش/رک €تهای€ خارجی€تایرهای€س/واری€رادیال€تولید€و€نیاز€خودروس/ازان€ داخلی€را€تامی/ن€م €یکنند.€در€حال€حاضر€یکی€از€مش/کالت€ صنعت€تایر€کشور€کارخان €هها€و€ظرفیت€کم€تولید€آنهاست€زیرا€ گالی €ههای€بسیاری€از€س/وی€تولیدکنندگان€تایر€کشور€وجود€

ب//رای امس//ال، پیشبینی ش//ده کل نیاز کش//ور ۶۱میلیون حلقه باش//د و بارز نی//ز با افزایش حدود ۵ه//زار حلق//ه تایر با افتتاح س//ایت س//نندج خود میتواند سهم بیشتری در بازار داخل داشته باشد.

€به€لحاظ€فناوری€آیا€خط€تولید€بارز€روزآمد€ € است؟

بل//ه، فن//اوری مورد اس//تفاده این ش//رکت برای کنتیننت//ال )Continental( آلمان اس//ت و این کش//ور در امر فناوری و دانش فنی بارز را پشتیبانی و حمای//ت میکند. الزم به یادآوری اس//ت که تمام محصوالت این ش//رکت از زمان تولید، به مدت ۶۳ ماه گارانتی دارد.

€آیا€در€بحث€تایر€خودروهای€س/واری،€بارز€ € تایرهای€سیمی€نیز€تولید€م €یکند؟

بل//ه، تمام رادیال س//واری از ان//دازه ۳۱ تا ۸۱ که بهعن//وان نمونه تولید میش//ود در بارز تولید و وارد ب//ازار مصرف میش//ود. بهط//ور نمونه تای//ر رادیال ان//دازه ۳۱ ب//رای پراید، ۴۱ برای خان//واده پژو، ۵۱ برای خانواده رنو، ۶۱ برای خانواده ایس//وزو یا همان سوزوکی گرند ویتارا، ۷۱ و ۸۱ برای مگان است.

€واردکنن/دگان€تای/ر€در€چرای/ی€واردات€ € عن/وان€م €یکنند€فن/اوری€مورد€اس/تفاده€در€ صنع/ت€تایر€بس/یار€قدیم/ی€و€ب/رای€۳€تا€۴€ ده/ه€گذش/ته€اس/ت€و€معتقدن/د€در€حال/ی€ ک/ه€کش/ورهای€صنعت/ی€تایره/ای€س/یمی€ تولی/د€م €یکنند€تولیدکنن/دگان€ایرانی€هنوز€ الستی €کهای€نخی€دارند.

بعض//ی از تولیدکنندگان داخلی نی//از به روزآمد ش//دن دارن//د و همچن//ان محدود ب//ه فناوریهای

دارد€که€س/هم€بازار€آنه/ا€از€قاچ/اق€و€واردات€کاهش€یافته€و€ محصوالت€در€انبار€باقی€مانده€اس/ت.€این€در€حالی€اس/ت€که€ انجم/ن€واردکنندگان€تای/ر€به€ظرفیت€خالی€بازار€و€پوش/ش€ آن€به€وس/یله€واردات€اشاره€م €یکند.€از€دیگر€دالیلی€که€برای€ این€امر€به€آن€اس/تدالل€م €یکنند€فرس/ودگی€خطوط€تولید€و€ نداشتن€فناوری€روز€دنیا€در€محصوالت€داخلی€است.€

گ/روه€صنعتی€ب/ارز€اوای/ل€دهه07€ب/ا€نام€مجتم/ع€صنایع€ الس/تیک€کرمان€تولید€خود€را€آغاز€کرد€و€تا€امروز€توانس/ته€ اس/ت€ان/واع€تایرهای€رادیال€س/واری،€رادیال€ب/اری،€رادیال€ تجاری،€VUS،€راهسازی€و€کشاورزی€را€طراحی€و€تولید€کند.

قدیم//ی این صنعت هس//تند ام//ا تولیدکنندگانی در کش//ور فعالیت دارند ک//ه از دانش روز دنیا بهره میگیرند و این شرکت نیز به دنبال ترمیم و نوسازی فناوریهای روز خود اس//ت تا محصوالت تولیدی را در همکاری با اس//تانداردهای جهانی تولید و عرضه کند.

€آیا€تمام€تایرهای€سواری€این€گروه€صنعتی€ € س/یمی€اس/ت€ی/ا€تایرهای€نخ/ی€نی/ز€تولید€ م €یشود؟

خیر، تمام تایرهای س//واری بارز س//یمی است و تایرهای نخی در حد نیازی که بازار داش//ته باش//د تولید میشود. دانش فنی تولید تایرهای نخی بایاس در ای//ن گروه صنعتی وجود دارد اما تنها با توجه به نی//ازی که ب//ازار دارد تولید میش//ود و اولویت بارز نیست.

€س/هم€صادرات€تایر€ای/ن€گروه€صنعتی€چه€ € میزان€است؟

برنامه صادرات بارز برای افق ۴۰۴۱یکصد میلیون دالر اس//ت اما برای امسال برنامه حدود ۰۱میلیون دالر صادرات است که در ۶ماه نخست ۴ تا ۵میلیون دالر صادرات انجام ش//د و نیم//ی از این پیشبینی محقق شده است.

€صادرات€به€کدام€کشورهاست؟ €

کش//ورهای ح//وزه خلیجف//ارس مانن//د ع//راق، پاکس//تان، افغانس//تان، یم//ن، س//ودان اس//ت که بیشترین سهم مربوط به تایرهای کشاورزی است و البته در تایرهای رادیال تمام س//یمی، بارز به ترکیه نیز صادرات دارد.

€تولیدکنن/دگان€معتقدن/د€ب/ا€توج/ه€به€ € رک/ودی€که€در€ب/ازار€وجود€دارد€بس/یاری€از€ آنه/ا€با€ظرفیتی€پایی €نتر€از€توان€خود€در€حال€ تولی/د€هس/تند.€آیا€وضعیت€ب/رای€این€گروه€ صنعتی€نیز€به€همین€شکل€است؟

این مس//ئله درب//اره بارز صدق نمیکن//د و امروز ب//ارز حتی باالت//ر از ظرفیت خ//ود در حال فعالیت و تولی//د اس//ت. با توجه ب//ه تصمی//م انجمن برای کنت//رل قاچ//اق و واردات و براس//اس نی//از ب//ازار، ام//روز ب//ا حداکث//ر ظرفیت خ//ود در ح//ال تولید هس//تیم و این در حالی اس//ت که موجودی انبار نیز نداریم.

€آیا€بارز€قادر€به€افزایش€س/هم€72درصدی€ € خود€خواهد€بود؟

در بح//ث تایره//ای رادیال س//واری ب//ا توجه به توسعهای که با راهاندازی سایت سنندج در بهمنماه اتفاق میافتد ۵میلیون حلقه به ظرفیت پیشین این گروه صنعتی افزوده ش//ده و می//زان تولید تایرهای رادیال سواری به ۰۱میلیون حلقه در سال میرسد.

€آی/ا€برای€تامین€تایر€خودروهای€جدید€نیز€ € مذاکراتی€انجام€داد €هاید؟

بله، برای تامین تایرهای مورد نیاز سراتو در سایپا، دانگفن//گ در ایرانخ//ودرو و نیز خانواده پژو ۱۰۳ رایزنیهای اولیه انجام شده و در حال طراحی برای تولید آنها هستیم.

همچنین تا امروز چندین جلس//ه با ش//رکتهای فرانس//وی داش//تیم و نمونهای از تایرهای مورد نظر برای آنها فرستاده شده و در حال آزمون هستند که امیدواریم با تایید استانداردهای مورد نظر قراردادها به زودی منعقد شود.

علیرضا‌یحیی‌زاده:

چندین‌جلسه‌با‌ شرکت‌های‌فرانسوی‌ داشتیم‌و‌نمونه‌ای‌از‌ تایرهای‌مورد‌نظر‌برای‌ آنها‌فرستاده‌‌شده‌که‌ در‌حال‌آزمون‌هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.