شناسایی قطعهسازان توانمند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

همکاریه//ای مش//ارکتی ب//ه هم//راه ج//ذب سرمایههای خارجی برای توسعه صنعت کشور در حال انجام است و این روزها صنعت خودرو و قطعه روزهای پرمش//غلهای را س//پری میکنند. در این راستا دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو از شناسایی و معرفی قطعهسازان همکار با فولک//س واگن خبر داد و گفت: کمیته توس//عه و ارتقای کس//بوکار انجمن قطعهسازان جلسهای با مدیر خودکفایی ش//رکت فولکس واگن در شرکت ماموت خواهند داشت تا فهرست قطعات موردنظر برای تولید و س//ازندگان مرتب//ط برای همکاریها مشخص شوند.

مازیار بیگل//و در گفتوگو با خبرخ//ودرو اظهار کرد: با توجه به توانمندی قطعهس//ازان داخلی به لحاظ دانش و فناوری پیشبینی میشود حداق//ل ۰۳درصد از قطع//ات در مرحله نخست همکاری با فولکس واگن در ایران امکان تولید داشته باشند.

وی اف//زود: هر چند بهطور معمول این میزان داخلیس//ازی در آغاز همکاریها انج//ام نمیش//ود چ//را که هر ش//رکت خودروس//ازی در این زمینه الزام//ات خاصی دارد که بای//د م//وارد و اس//تانداردهای خ//ود را اعالم کند.

انجم//ن س//ازندگان قطع//ات و مجموعهه//ای خودرو گفت: فرآیند همکاری قطعهس//ازان داخلی ب//ا فولکس نیز همچ//ون همکاری با پژو و س//ایر ش//رکتهای خارج//ی خواهد بود و نیاز اس//ت تا حداقل در فرصتی چند ماهه س//ازندگان داخلی الزامات مورد نظر شرکای خارجی را در تولید قالبها و مسائل فنی و خرید دس//تگاههای جدید در تولی//د را عملی کنند.

وی با توج//ه به نهایی ش//دن قرارداد فولک//س واگ//ن ب//ا ش//رکت مام//وت خاطرنش//ان کرد: در جریان این قرارداد، به زودی تولید دو مدل خودرو س//واری با همکاری فولکس در ش//رکت ماموت آغاز میش//ود ضمن اینکه در جری//ان ای//ن همکاریها ۴ مدل س//واری فولکس نیز به ص//ورت CBU عرضه و ب//ه فروش خواهد رسید.

بیگلو با اشاره به اقدام انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو برای شناسایی قطعهسازان در جری//ان همکاری با فولکس گف//ت: با توجه به تاخی//ر رخ داده در مس//یر خودکفای//ی در تولید، این انجمن بنا به درخواس//ت شرکت ماموت وارد ش//د تا در این زمین//ه کمکهای الزم ش//ود و بر اساس این برنامه، س//ازندگانی که از نظر فناوری، دان//ش و ت//وان مال//ی قابلیته//ای الزم را دارند شناس//ایی شده و به این شرکت خودروساز معرفی شوند. به نظر میرسد دستاندرکاران و مدیران صنعت قطعه گامهای بلندی برداش//تهاند تا صنعت قطعه از رک//ود و محدودیتهای امروز خود خارج ش//ده و در کن//ار خودروس//ازان حرک//ت خ//ود را ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.