‌شماره‌گذاری‌کاربراتوری‌ها ‌در‌ابهام

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خب//ر ش//مارهگذاری بی//ش از نیم میلی//ون موتورس//یکلت کاربراتوری آنهم پس از گذش//ت حدود دو ماه از اجرایی ش//دن مصوبه دولت مبنی بر توقف شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری همچنان انتقادهایی را از س//وی دس//تگاههای متولی به دنبال داش//ته است. در ش//رایطی که معاون س//ازمان محیطزیست ب//ر ل//زوم اخ//ذ مصوبه دولت ب//رای تولی//د و ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری تاکی//د میکند، رییس انجمن تولیدکنن//دگان موتورس//یکلت ضمن اش//اره ب//ر اخذ مجوز شمارهگذاری این موتورسیکلتها، هرگونه ممانعت در جریان ش//مارهگذاری آنها را خالف قانون دانسته و انتقادهای مطرح ش//ده در این جریان را به نوعی وقتکشی در این راستا اعالم میکن//د. ابوالفضل حجازی در گفتوگو ب//ا خبرخودرو اظهار کرد: زمانی که قوانین متفاوت درباره یک موضوع اجرا میشود چگونه میتوان انتظار داش//ت س//رمایهگذار خارجی وارد بازار ای//ران ش//ود. او با اش//اره به اینک//ه به صنعت موتورس//یکلت کش//ور توجهی نمیش//ود، افزود: اگ//ر توقف ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری ادامه داشته باشد آسیب جدی به این صنعت وارد ش//ده و جبران آن سخت و ناممکن خواهد بود.

رییس انجم//ن تولیدکنندگان موتورس//یکلت تصریح کرد: در راس//تای مصوب//ه دولت، وزیر صنعت، مع//دن و تجارت در نامهای به وزیر کش//ور دستور شمارهگذاری موتورسیکلتهای کابرات//وری را ابالغ کرده اس//ت اما ای//ن انتقادها و موانعی که ایجاد میشود تنها برای از بین بردن زمانی است که در اختیار سازندگان این نوع موتورسیکلتهاست.

وی با اش//اره به قانونش//کنی مس//لم در جریان ممانعت از ش//مارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری اف//زود: زمانی ک//ه انجمن تولیدکنندگان موتورس//یکلت در راس//تای قانون و مصوب//ه دولت اعالم کرده که از ابتدای س//ال آمادگی ورود موتورس//یکلتهای انژکتوری به ب//ازار دارد چرا در مقابل این همکاری سنگاندازی میشود.

حجازی با اش//اره به آغار بیکاری در صنعت موتورس//یکلت گف//ت: در ۰۷ روز گذش//ته، بی//ش از ۵هزار نف//ر در صنعت موتورسیکلت کش//ور بیکار شدهاند، در صورتی که این جریان ادام//ه پیدا کند تا ماه آینده تعداد بی//کاران در این صنعت به ۰2هزار نفر خواهد رسید.

وی درباره تولید موتورس//یکلتهای انژکت//وری اظهارکرد: بای//د منابع مالی برای ورود و تولید این نوع موتورس//یکلتها تامین ش//ود تا بتوان در این زمینه اقدام کرد، زمانی که کاالها در کارخانهه//ا تبدیل به پول نش//ده اس//ت چ//ه انتظاری از تولیدکنندگان وجود دارد.

حجازی گفت: با شرایط ایجاد شده پیشبینی میشود سال آینده صنعت موتورسیکلت کشور تنش وسیعی داشته باشد و اینکه تولید موتورسیکلتهای انژکتوری چه سرانجامی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.