قطعات‌خودرو‌خود‌را بیشتر‌بشناسید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برای راکبان خودرو ضروری است تا اطالعات حداقلی درباره خودروهای خود و قطعات آن داش//ته باش//ند تا با بروز مشکل بدانند مش//کل اصلی از کدام قطعه است تا کمک بیشتری به آنها کند. از اینرو در این نوشتار به معرفی و عملکرد برخی از قطعات مهم خودرو پرداخته میشود. کالچ:€در خودروه//ای دارای جعب//ه دنده دس//تی وجود دارد و وظیفه آن انتقال گش//تاور از پیش//رانه به گیربکس اس//ت. همچنین با فش//ردن پدال کالچ ارتباط پیش//رانه و گیربکس قطع شده تا بتوان بدون آسیب به قطعات داخلی جعبه دنده، نس//بت به تعوی//ض دندهها اقدام ک//رد. کالچ نقش مهمی در خودروهای دنده دس//تی دارد اما این نقش را بدون هزینه ایفا نمیکند. از آنجایی که کالچ گش//تاور تولیدی پیش//رانه را از طری//ق اصطکاک منتق//ل میکند، بنابراین با گذش//ت زمان، ضخامت صفحه کالچ کاه//ش یافته و لنتهای روی آن تمام میشوند. این زمانی است که باید با مراجعه به مکانیک، صفحه کالچ ن//و را جایگزین قبلی کرد. اگ//ر در تعویض صفحه کالچ تمام شده تعلل شود ممکن است خودرو دیگر قادر به حرکت نباشد. طبق:€قطعهای اس//ت که در هر خودرو دارای ش//کل متفاوتی است و وظیفه اتصال چرخ را به خودرو به عهده دارد. این قطعه از متعلقات جلوبندی خودرو بهش//مار م//یرود. در طبق چند ع//دد بوش وجود دارد ک//ه در صورت خرابی آنها باعث گیجی فرمان، سر و صدا و الستیکسایی میشود.

یکی از مهمتری//ن اجزای پیش//رانههای احتراق داخلی است و وظیفه اصلی آن تبدیل حرکت خطی پیستونها به حرکت دورانی است. درست همانند میل سوپاپ، میل لنگ نی//ز یک قطع//ه مصرفی نیس//ت و بهندرت پی//ش میآید که خراب شود اما اگر روغن کافی به برینگهای میل لنگ نرسد میتواند سبب آسیب به برینگها و خود میل لنگ شود. کاس/ه€نمد€س/ر€میل€لنگ:€میللنگ خودرو دارای دو کاسه نمد است که یکی در انتهای میل لنگ و در سمت جعبه دنده و دیگری در س//ر میل لنگ و درس//ت در پشت پولی سر میل لنگ قرار دارد، وظیفه این کاس//ه نمدها آببندی میل لنگ از لحاظ روغن است. اگر از این کاسه نمدها روغن به بیرون نشت کند باید نسبت به تعویض آنها اقدام کرد.

میل€لن/گ:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.