تعرفه سرعتگیر واردات بیدلیل قطعه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

چن/د م/اه از متهم کردن قطعهس/ازان ب/ه واردات و فروش آنها به اس/م تولی/دات داخلی نمیگ/ذرد که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری جدید اعالم کرده که منکر بروز این اتفاق نیستیم. بیشک با تایید این موضوع کیفیت تولیدات خودروسازان و تاکیدات آنه/ا مبنی بر بیکیفیت بودن زنجیره نیز تایید میش/ود. هرچند کارشناس/ان صنعت قطعه معتقدند س/طح کیفی قطعات خودروها از سوی شرکتهای خودروساز تعیین میشود اما در شرایطی که قطعهسازان اقدام به واردات، حتی از مبادی قانونی و فروش آن به اسم خود کنند در نهایت بیکیفیتی تولیدات داخلی بر گردن قطعهساز خواهد افتاد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد اس//ت بهدلیل تنوع بس//یار در قطعات و ل//وازم خودرویی، ممکن است گاهی قطعات وارداتی به جای قطعات تولیدی به بازار عرضه ش//ود اما بیشک این روند جزو سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و ما به دنبال حمایت از تولید داخلی هستیم.

محس//ن صالحینی//ا در گفتوگ//و ب//ا پرش//ین خودرو درب//اره قاچاق قطعات خودرو و بس//تهبندی این کاالها در بس//تههای ایرانی گفت: قطعهسازی که قطعه را وارد کرده و با بس//تهبندی خود یا یک ش//رکت ایرانی دیگر به فروش میرساند، قطعهساز نیست.

وی ادام//ه داد: قطعهس//از ب//ه تولیدکنن//دهای گفت//ه میش//ود که بر اس//اس پارامترهای موردنیاز کیفی تعیین شده توس//ط مس//ئوالن ذیربط چرخه تولید یک یا چند قطعه را در مجموعه خ//ود ایجاد کرده و قطعه تولیدی را با استانداردهای موجود تولید و به بازار عرضه میکند.

صالحینیا با تاکید بر درجهبندی قطعهس//ازان از س//وی وزارت صنع//ت، معدن و تجارت و مجموعه باالدس//تی این صنع//ت تصریح ک//رد: در برخی مواقع و در ش//رایط خاص ممکن است یک یا چند قطعهساز برای مدتی محدود دست ب//ه این کار زده و به جای تولید، کاال را به صورت مس//تقیم وارد کنن//د؛ م//ا منکر بروز این اتفاق نیس//تیم اما معتقدیم که قطعهس//از واقعی براساس اهداف کشور و مجموعه خود دس//ت به ایجاد یک خط تولید زده و باید بهصورت مستقیم تولیدکننده باشد، نه واردکننده.

وی اف//زود: البت//ه ممک//ن اس//ت در چرخ//ه تولید یک محص//ول، مواد اولیه یا یک قطعه خاص از قطعه اصلی، نیاز به واردات داش//ته باشد برای نمونه ساخت یک پمپ به یک اورینگ خاص نیاز داش//ته باشد که در کشور توان تولید آن نیست و تنها ۴ کش//ور توان تولید آن را دارند در این زمینه نمیتوان به قطعهساز برای واردات ایراد گرفت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره راهح//ل موجود برای مقابله ب//ا واردات به جای تولید گفت: نظام تعرفهای در کش//ور اعالم ش//ده که اگر کس//ی قطعه خودروی//ی را به صورت کامل وارد کرد، باید تعرفه گمرکی باالی//ی پرداخت کن//د که این امر میتوان//د مانع از واردات بیدلیل شود.

در ای//ن زمین//ه احمدرضا رعنای//ی، نایبرییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در گفتوگو با گسترش صنعت گفت: حدود یک دهه گذشته ب//ه دلیل هزینههای باالی تولید داخ//ل با توجه به افزایش هزینههایی مانن//د افزایش حقوق و انرژی، تولیدکنندگان در فش//ار زیادی قرار گرفتن//د، در نتیجه قیمت محصوالت نهایی آنها افزایش یافت. در همین حال کش//ورهایی مانند چی//ن و هند که با چالش تورم روبهرو نبودهاند، توانس//تند قطعات را با قیمتی ثابت وارد کش//ور کنند. بنابراین بعضی از تولیدکنن//دگان به جای خالقیت و افزایش بهرهوری و از آنجا که خودروس//ازان خواس//تار دریافت قطعات با قیمت ثابت بودند، تشویق به واردات قطعه شدند.

رعنایی افزود: خودروس//از تورم را در قیمت تمام ش//ده درنظر نمیگرفت و قیمتهای خرید را پایین نگه داش//ته بود. به این ترتیب قطعهس//ازان محص//والت تولیدی خود را از دیگ//ر کش//ورها وارد کردن//د و ب//ه ن//ام کاالی خود به خودروس//ازان فروختند که این عمل تولیدکننده داخل را تبدیل به دالل و واسطه کرد.

وی تاکی//د ک//رد: خطر بزرگ ای//ن اتف//اق از بین رفتن خوداتکای//ی کش//ور در تولی//د در م//دت کوتاهی اس//ت در حالیک//ه ای//ن خوداتکای//ی حاص//ل بی//ش از ۳ دهه ت//الش صنعتگ//ران خواهد ب//ود. بهدنبال ای//ن روند تمام تولیدکنن//دگان کمک//م ب//ه واردات قطعه گرای//ش پیدا میکنند و در چنین ش//رایطی تولیدکنندگان دیگر قادر به رقابت نخواهند بود زیرا محصول موردنیاز با قیمت پایینتر ب//ه بازار عرضه میش//ود. ای//ن فعال صنعت قطع//ه افزود: بدترین ش//کل چنین روندی این اس//ت که قطعات چینی و هندی به نام تولید داخل معرفی میشوند.

رعنایی تصریح کرد: البته این مسئله بارها در جلسههای شورای سیاستگذاری خودرو مطرح شده و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا حدودی با این مسئله برخورد شده است.

وی تاکی//د ک//رد: واردات قطع//ات از س//وی برخ//ی قطعهس//ازنماها و خودروس//ازان به وس//یله انجمن و سایر مجاری در حال پیگیری اس//ت تا سهم قطعهسازان داخلی از تولید در کش//ور کوچک و کوچکتر نش//ود اما اینکه تا چه میزان موفق شویم و تا چه اندازه خودروسازان به این مسئله تن دهد و وزارتخانه حمایت کند، اما و اگرهای زیادی دارد.

‹برخی‹واردات‹طبیعی‹است ‹

امید رضای//ی، عضو انجم//ن تخصص//ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کش//ور در گفتوگو با گسترش صنع//ت در اینب//اره گفت: باید بپذیری//م که صنعت قطعه کش//ور صددرصد خودکفا نیس//ت بلکه صنعتی وابس//ته اس//ت و این وابس//تگی مربوط به نوع قطعه است. بنابراین ممکن اس//ت در درص//دی از برخی قطع//ات، خودکفایی انجام ش//ده باش//د اما الزم اس//ت در باقی قسمتهای آن خودکفایی انجام ش//ود درنتیجه علت واردات نبود قابلیت خودکفای//ی در برخی قطعات اس//ت. وی تصریح کرد: در بخشهای//ی مانند قطع//ات مبتنی بر هایت//ک، ناگزیر به واردات هس//تیم. همچنین کاالهایی که بهطور کامل وارد میشوند نیز در دسته قطعات وارداتی قرار میگیرند به این عل//ت به لحاظ مواد اولیه و مصارف انرژی و فناوری قدیمی ک//ه در ایران وجود دارد بومیس//ازی آنها به صرفه نیس//ت زیرا در صورت داخلیسازی قیمت آن فراتر از قیمت هدف خودروس//از خواهد بود. این فعال صنعت قطعه گفت: برای داخلیسازی این قطعات باید شیب و نسبتی که در واردات آنها وجود دارد هر چند ماه یکبار رصد شده و به مرور حجم آن کاهش یابد که برای این امر ترمیم زیرساختها ضروری به نظر میرس//د و نیاز به س//رمایهگذاری وجود دارد که از محل مطالباتی بهدس//ت میآید که قطعهساز از خودروساز دریافت میکند. این در صورتی اس//ت که هنوز مطالبات به طور کامل وصول نشده است.

وی تاکید کرد: باید قطعات تقس//یمبندی و ارزیابی الزم انجام شود که کدام قطعات ظرفیت ساخت داخل و تا چند درصد را دارند یا کدام قطعات، قابلیت ساخت داخل ندارند. عمق داخل نش//دنی نیست بلکه باید برنامه داشت و مرحله به مرحله پیش رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.