نبود تناسب قیمت و کیفیت خدمات خودروسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس دهم معتقد اس//ت برگ//زاری همایشهای تخصصی فرصت خوب//ی را برای ارزیابی توانمندیه//ای داخل//ی، انتقال تجربهها و اس//تفاده از الگوهای موفق دنیا فراهم میکند.

به گزارش پرش//ین خودرو، س//یدجواد حسینیکیا با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از اصلیترین مشکالت صنعت خودرو ایران، تولید نش//دن محصوالت رقابتی است، گفت: تا زمانی که اعضای هیاتمدیره شرکتها، سهامداران صنعت خودرو هستند این مش//کل ادامه خواهد داشت. وی تصریح کرد: متاسفانه این چرخه معیوب باعث خروج صنعت خودرو از جریان رقابت شده اس//ت چنانچه امروز معی//ار تعیین قیمت خ//ودرو، تنها منافع خودروس//ازی اس//ت و مصرفکنن//ده در عمل هی//چ اهمیت و جایگاهی ندارد در حالی که در دنیا به دلیل وجود رقابتپذیری و جریان منطقی عرضه و تقاضا، ش//اخص تعیین قیمت خودرو فقط نیاز بازار است و سهامداران نقشی در این زمینه ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.