ظرفیت انرژی بادی، معادل05 نیروگاه هستهای

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

باد یکی از مظاهر انرژی خورش//یدی ب//وده که پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید است. بر این اس//اس گرم ش//دن زمی//ن و ج//و آن بهطور نامس//اوی باع//ث تولید جریانه//ای همرفت (جابهجایی) میش//ود و نیز حرکت نسبی جو نس//بت به زمین از دیگر دالیل تولید باد است.

ب//ا توجه به اینکه مواد قابل احتراق فس//یلی در زمین رو به کاهش بوده و بهتازگی پیش//رفتهای زیادی در زمینه استفاده از انرژی باد حاصل شده است، به نظر میرسد این انرژی بتواند تا حدی نیاز به برق را تامین کند. انرژی باد اغلب در دس//ترس اس//ت و هیچ ن//وع آلودگی بر ج//ای نمیگذارد و میتوان//د از نظر اقتصادی نی//ز در درازمدت قابل مقایسه با س//ایر منابع انرژی شود. در سالهای گذشته کوشش فراوانی برای اس//تفاده از ان//رژی باد ش//ده و تولید ان//رژی از باد ب//ا اس//تفاده از فناوری پیشرفته در ابعاد بزرگ الزم و ضروری جلوه کرده است. با این حال ایران در زمین//ه بهرهبرداری از انرژیهای بادی هنوز با مشکالتی روبهرو است.

‹تاریخچه‹انرژ ‹یهای‹بادی‹ ‹

نخس//تین ماش//ین بادی به دس//ت ایرانیان باس//تان ساخته شده و بعدها یونانی//ان ب//رای خرد ک//ردن دانهها و مصریه//ا، رومیه//ا و چینیها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کردهاند.

در ق//رن 31می//الدی ای//ن ن//وع توربینه//ا به دس//ت س//ربازان صلیبی ب//ه اروپا ب//رده ش//د و هلندیها فعالیت زیادی در توس//عه دس//تگاههای بادی داشتند، بهطوریکه در اواسط ق//رن 91میالدی ح//دود 9هزار ماش//ین بادی به منظورهای گوناگون مورد اس//تفاده قرار میگرفته است.

در زم//ان انقالب صنعت//ی در اروپا اس//تفاده از ماش//ینهای بادی کاه//ش یاف//ت. بهرهگیری از انرژی باد در ایاالت متحده از سال 4581میالدی شروع شد.

از این ماش//ینها بیشتر برای باال کشیدن آب از چاه و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد.

بزرگترین ماشین بادی را در زمان جنگ جهانی دوم امریکاییها س//اختند. در ش//وروی سابق در س//ال 1391میالدی ماش//ین بادی با محور افقی بهکار انداختند ک//ه انتظار میرفت 100 کیلووات برق به ش//بکه دهد. ارتفاع این برج 23 متر و قطر پرهها 3/5متر بود.

‹مزیت‹های‹انرژی‹بادی ‹

یکی از مهمترین مزیتهای انرژی باد آن اس//ت که وزش آن در زمس//تان سریعتر است و هنگامی ک//ه نیاز بیش//تری ب//ه ب//رق داریم، الکتریس//یته بیش//تری تولید میش//ود. این انرژی بدون ایجاد آلودگ//ی، دارای منبع انرژی پایانناپذیر و فناوری آزموده شده اس//ت. آخرین پیشرفتهای صنعت، همواره سبب کاهش هزینه الکتریسیته تولید شده بهوس//یله مولدهای بادی است. این مبلغ کمتر از هزینه الکتریس//یته تولید ش//ده با زغالس//نگ و ش//کافت هس//تهای ب//وده و از نظ//ر اقتص//ادی قابل رقابت با س//ایر موارد اس//ت. انرژیه//ای ب//ادی همچنین مانند دیگر انرژیهای قابل تجدید و ادامهدار مخالفان زیادی ندارد.

‹ن/اکار‹آمد ‹یه/ای‹ ‹ انرژی‹بادی

گفته میشود که یکی از بزرگترین موان//ع بهرهبرداری از نی//روی باد در بریتانیا، مس//ئله تاثیر زیستمحیطی آن است.

بس//یاری از م//ردم میگوین//د مولده//ای ب//ادی از نظ//ر ظاه//ری ناخوشایند بوده و پرسروصدا هستند. با این ح//ال باید گف//ت، مولدی که سوخت آن زغالسنگ است، به یقین پرسروصداتر و زش//تتر از دکلهای آسیاب بادی خواهد بود. صدای متوال//ی توربینهای دکلهای آس//یاب بادی برای کس//انی ک//ه در نزدیکی آنها هس//تند، موضوعی مهم بهش//مار م//یرود. اکنون صدای این مولدها به کمک فناوری چرخدندهها و توربینهای سهتیغهای قابل کنترل است.

‹‹‹نیروگاه‹ساحلی

ی//ک راه پیش//گیری از ش//کایات مردمی که در نزدیک//ی نیروگاههای بادی زندگ//ی میکنند، بنا ک//ردن مجموعه دکله//ای ب//ادی در پایگاههای س//احلی اس//ت که هیچ کس نه آنه//ا را میبیند و نه صدایش//ان را میش//نود. همچنی//ن در آنجا اغل//ب وزش باد دو برابر خش//کی اس//ت. با اینکه دری//ا طبیعتی تباهکنن//ده دارد و س//بب کاهش عمر مولدها میش//ود، در ع//وض احتمال تخریب و خرابکاری در آنها کاس//ته میش//ود. در بسیاری از کش//ورهای دنی//ا مردمانی ک//ه در نزدیکی این نیروگاهها زندگی میکنند، دست به خراب کردن آنها زده و خسارتهای بسیاری برجا گذاشتهاند.

‹‹‹نیروگا ‹ههای‹جدید‹بادی

امروزه ارتفاع برجهای ویژه انرژی باد به 70 متر میرسد که این نیروگاهها میتواند1/5 مگاوات برق تولید کند اما نصب روتورهای (چرخنده) قویتر در این تاسیسات میتواند بهای الکتریسیته حاصل از این منبع غیرس//نگوارهای را تا حد قابلمالحظهای کاهش ده//د. در حال حاضر یک ش//رکت آلمانی درصدد اس//ت با تولید نس//ل جدیدی از تاسیسات بادی هزین//ه این منبع ان//رژی جایگزین را تا حد الکتریسیته هستهای کاهش دهد. برج جدید ک//ه 90 متر ارتف//اع دارد، قادر است 5 مگاوات الکتریسیته تولید کند.

از آنجا ک//ه مجموعه چرخدندهها و مواد در ی//ک واحد جای دارند، بخش محرک بس//یار س//بکتر از نمونههای قبلی است. این ویژگی امکان استفاده از ای//ن تاسیس//ات را در دریاهای آزاد ک//ه در آنها باده//ای قویتری میوزد، آسانتر میکند.

از اطالع//ات مرب//وط ب//ه صنع//ت هواپیمایی، آیرودینامیک، الکترونیک ...و در ساخت این ماشینها بهرهگیری میشود.

به ای//ن ترتیب پروانههایی س//اخته میش//ود که برای بادهای تند بهطور س//ریع کار میکند. ماشینهای دیگر غیر از پروانه نیز مورد نظر بوده و در حال توسعه است.

2درصد از انرژی خورش//ید که به زمین میرسد به ب//اد تبدی//ل ش//ده و 53درصد ان//رژی باد در ضخامت ی//ک کیلومتری از س//طح زمین موجود اس//ت. محاس//بات نش//ان میدهد که برای تمام س//یاره زمین این انرژی 20 براب//ر انرژی مصرفی دنیا است.

‹نیروگاه‹بادی‹در‹آسمان ‹

بهرهگیری از نیروی ب//اد بهعنوان یکی از منابع انرژی نو روز به روز بیش//تر میش//ود. توان کنونی جهان، حدود 05هزار مگاوات اس//ت؛ یعنی حدود توان 50 نیروگاه هس//تهای. اما هنوز مشکالتی بر س//ر راه بهرهبرداری از این الکتریسیته سبز وجود دارد. توربینهای چرخان باعث تداخل در دریافت ام//واج تلویزیونی ش//ده و به نظر میرس//د وقتی ب//اد نمیوزد، منظ//ره ناخوش//ایندی از چیزهایی بیمصرف را به نمایش میگذارند.

برای//ان رابرت، مهن//دس اس//ترالیایی، راه حل جالب//ی برای ای//ن کار دارد: به جای برافراش//تن توربینه//ا روی زمین، آنها را در جریان تند باد در ارتفاع 15 تا 54هزار پایی ش//ناور میسازیم. او با همکاری 3 مهندس دیگر دستگاهی را ساخته که ژنراتور الکتریکی پرنده )FEG( نام گرفته اس//ت. این دس//تگاه مانند بادبادک در هوا شناور میماند و بادهایی با سرعت 200 مایل بر ساعت، پرههای آن را میچرخانن//د. جریان الکتریکی تولید ش//ده از راه رش//ته بس//یار محکمی به ایس//تگاه زمینی فرستاده میشود. به نظر این مهندس استرالیایی، میتوان 600 عدد از این دس//تگاهها را در هوا داش//ت که هر کدام 20 مگاوات برق تولید میکنند.

‹مس/ائل‹ اقتص/ادی‹ ‹ ماشی ‹نهای‹بادی

بررسیهای مختلفی که در زمینه قیمت استفاده از انرژی باد انجام شده است، نشان میدهد که گرچه هزینه ماشینهای بادی با بزرگی و نیز ازدیاد توان تخمینی آنها افزایش مییابد، ولی بهای هر کیلووات انرژی آنها کاهش

پیدا میکند

یکی از بزرگترین موانع بهرهبرداری از

نیروی باد در بریتانیا، مسئله تاثیر زیستمحیطی آن است. بسیاری از مردم میگویند مولدهای بادی از نظر ظاهری ناخوشایند بوده و پرسروصدا

هستند

ام//روزه فناوری اس//تفاده از انرژی ب//اد در بس//یاری از کش//ورها در دس//ترس بوده و ارزانترین راه برای تهیه الکتریس//یته از مشتقات انرژی خورش//یدی تش//خیص داده ش//ده اس//ت. بهای ان//رژی تولید ش//ده به عوام//ل محیطی و عمل//ی و نیز نوع ماش//ین بهکار گرفته ش//ده بستگی دارد. بررس//یهای مختلف//ی ک//ه در زمین//ه قیم//ت اس//تفاده از ان//رژی باد انجام ش//ده اس//ت، نش//ان میدهد که گرچه هزینه ماش//ینهای ب//ادی با بزرگ//ی و نیز ازدیاد توان تخمینی آنه//ا افزایش مییابد، ولی بهای هر کیلووات ان//رژی آنها کاهش پی//دا میکند. وقتی کاربردهای جمعی ماش//ینهای ب//ادی مورد نظر باش//د، هزینههای کاربردهای جمعی ماشینها در ابعاد کوچک اس//ت. الزم به یاد آوری است که در انتخاب دس//تگاههای بزرگ محدودیتهایی وجود دارد. برای مثال اگر س//رعت انتهایی پره ماش//ین بادی به حد س//رعت صوت یا بیش//تر برسد تولید موج ضربه کرده و س//بب گرم شدن و فرسودگی و از کار افتادن سریع ماشین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.