پیشرفت‹۵۹ ‹درصدی‹زیرسازی‹مسیر‹مالیر-‹کرمانشاه‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیر پروژه راهآهن غرب کش//ور با اش//اره به پیشرفت 75 درصدی بخش روس//ازی راهآهن مالیر-کرمانشاه گفت: برای تکمیل این خط به004 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

نورالدین گندمی به مهرگفت: پروژه راهآهن اراک- مالیر-کرمانشاه از 2بخش (اراک-مالیر و مالیر-کرمانش//اه) تشکیل شده است. بخش ابتدایی مس//یر (اراک- مالیر) با طول 90 کیلومتر احداث ش//ده و از مالیر به کرمانشاه هم 216 کیلومتر ریل نیاز است.

وی افزود: زیرس//ازی مسیر مالیر- کرمانش//اه، 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 40 درصد مسیر هم روسازی شده است.

به گفته گندمی، در مس//یر ریلی مالیر به کرمانش//اه، 8 ایس//تگاه درنظرگرفته ش//ده اس//ت که یکی از این ایس//تگاهها درجه یک، یک ایستگاه درجه 2 و بقیه درجه 3 هستند.

مدی//ر پ//روژه راهآهن غرب کش//ور گفت: ایس//تگاههای درجه یک تش//ریفاتی هس//تند و امکانات و امتیازات بیش//تری نس//بت به سایر ایس//تگاهها دارن//د ب//ه عن//وان نمونه در این مس//یر ریلی، ایس//تگاه کرمانش//اه ب//ا مس//احت 3ه//زار و 600 مترمربع از ن//وع درجه یک است.

وی ب//ا تاکید ب//ر اهمیت تکمیل این طرح بی//ان کرد: برای تکمیل زیرسازی، ریلگذاری، سیگنالینگ و ساخت ایستگاههای مسیر ریلی مالیر-کرمانشاه بیش از 004میلیارد تومان منابع مالی نیاز است البته برخی بخشها میتواند پس از ریلگذاری و عبور قطار تکمیل شود.

گندمی افزود: نقدینگی الزم برای ریلگذاری و س//یگنالینگ مسیر 150 میلیارد تومان اس//ت و در صورتی که این مبلغ تا 3 هفته آینده تامین ش//ود میتوانیم تا پایان سال شاهد تکمیل مسیر ریلی مالیرکرمانشاه باشیم.

این مقاممس//ئول گفت: برای ریلگذاری این مسیر612 کیلومتری نیازمن//د 14 ه//زار تن ریل هس//تیم که تمامی این ریله//ا از خارج کش//ور تامین میش//ود. البته ذوب آهن اصفهان برای س//اخت ریل 33U(ریله//ای مترو) اعالم آمادگی کرده اس//ت که اگ//ر در زمینه س//اخت UIC60 هم فعال شود و ریلها را به مرحله آزمایش نهایی برساند ریلها را از داخل تامین میکنیم.

وی ب//ا اش//اره به تامی//ن ریلها از 2کش//ور روس//یه و چین گفت: درحالحاضر برای اتمام اولیه پروژه به 051میلیارد تومان نیاز اس//ت که 05میلیارد تومان آن برای ریلگذاری و تامین سوزن، 50 میلیارد تومان برای س//یگنالینگ و 05میلی//ارد تومان هم برای تهیه تراورس و اجرا نیازمندیم.

بنابراین گزارش، عملیات اجرایی قطعه مالیر به کرمانش//اه از سال 90 آغاز ش//ده و این قطعه در راس//تای اتصال اراک به مرز خسروی و سپس کربال درحال ساخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.