پیشرفت ۸۸درصدی شبکه فاضالب مناطق مرکزی تهران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل شرکت فاضالب تهران بر ضرورت تسریع در اج//رای پروژههای ش//رکت تاکی//د ک//رد و از پیش//رفت 88درص//دی جم//عآوری و انتق//ال فاض//الب مناطق مرکزی(NC) خبر داد.

اصغ//ر ریاضتی به ایس//نا گفت: اج//رای خطوط اصلی و نیمهاصلی فاضالب نواحی مرک//زی ته//ران بهعن//وان کان//ون اقتصادی و اجتماعی کالنشهر تهران از اهمیت ویژهای برخوردار است و شرایط ویژه حاکم بر منطقه شامل بافت سنتی، ترافیک سنگین در معابر و وجود تاسیس//ات ش//هری فرس//وده و متراکم اجرای ش//بکه فاض//الب در مناط//ق مرکزی ش//هر را با مشکالتی روبهرو کرده است.

وی به آغ//از اجرای عملیات ش//بکه فاض//الب مناطق مرکزی در مرداد 1392 اشاره کرد و گفت: طراحی شبکه فاضالب مناطق مرک//زی در حدود 6/39کیلومتر خطوط لولهگذاری در مناطق6، 7 و 12 شهرداری تهران بوده که تاکنون 54/18کیلومتر آن اجرا ش//ده اس//ت که بیش از 30 کیلومتر از آن در س//ال 1394 اجرا شده و پیشبینی میشود 11 کیلومتر باقیمانده آن تا پایان امسال اجرایی شود.

ریاضتی افزود: قطر لولهگذاری ش//بکه در این مناطق از 250 تا هزار و 004میلیمتر اس//ت که بهدلیل واقع شدن مراکز تجاری متعدد شامل سفارتخانهها، ادارههای دولتی و وزارتخانهه//ا در این محدوده اجرای ش//بکه با ش//رایط ویژهای ب//وده، ولی درحالحاضر جبههه//ای کاری فعال س//طح مناطق در خیابان فیاضبخش، سهروردی، مفتح، انقالب (محدوده پل چوبی) و نورمحمدی است.

ناحی//ه مرک//زی تهران مس//احتی در ح//دود 3 هزار و 780 هکت//ار در مناط//ق ‪7 6،‬ و 12 و بخش//ی از مناطق ‪16 11، 3،‬ را شامل میشود و این محدوده جمعیتی در ح//دود یک میلیون و 89هزار نف//ر دارد و با اتمام پروژه، فاضالب مناطق مرکزی از طریق خط انتقال هزار و 800 میلیمتری به تونل فاضالب رو شرق منتقل خواهد شد.

اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت فاضالب تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.