هزار و 007کیلومتر شبکه زمینی برق در استان مرکزی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت توزیع برق اس//تان مرک//زی گفت: تاکنون هزار و 700 کیلومتر ش//بکه زمینی برق در سطح اس//تان مرکزی ایجاد ش//ده است.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت ب//ه نق//ل از روابط عموم//ی ش//رکت توزی//ع نیروی برق اس//تان مرکزی، محمد الهداد افزود: توس//عه ش//بکههای زمینی برق بهعنوان ش//بکه ایمن و کمخطر، یکی از اهداف و اولویتهای این شرکت است.

گفتنی اس//ت، شرکت توزیع برق اس//تان مرکزی رتبه برتر ارزیابی عملکرد کش//ور را کس//ب کرد. این ش//رکت در ارزیابی عملکرد س//ال 49، در بین شرکتهای توزیع برق کش//ور، رتبه نخست را کس//ب کرده است.همچنین باید در نظر داش//ت که استان مرکزی یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی ایران بود و بس//یاری از صنایع سنگین کش//ور دراین اس//تان جانمایی ش//ده اند. بر این اس//اس طبیعی اس//ت که نیاز برق این استان بیش از نسبت برق به جمعیت باشد.

محمد الهداد مدیرعامل شرکت توزیع

برق استان مرکزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.