ساخت آزادراه پلور ـ پردیس امسال کلید میخورد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مع//اون ش//رکت س//اخت و توس//عه آزادراهه//ا از آغاز احداث آزادراه پلور / پردیس در امس//ال خبر داد و گفت: این آزادراه با یکهزارمیلیارد تومان هزینه از س//وی بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

به گ//زارش مهر، حس//ین میرش//فیع در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه راهسازی، راهداری و صنایع وابسته افزود: با ساخت این آزادراه، فاصله شهر پردیس تا پلور 24 کیلومتر میشود.

وی گف//ت: هزین//ه م//ورد نیاز ب//رای س//اخت آزادراه پلور/پردی//س نزدی//ک به ه//زار میلیارد تومان اس//ت و فراخوان مناقصه ساخت این آزادراه منتشر شده است.

به گفته این مقام مسئول، ساخت آزادراه پلور / پردیس امس//ال آغاز میشود و براساس برنامه قرار است تونلهای مختلفی در آن ساخته شود.

حسین میرشفیع معاون شرکت ساخت و

توسعه آزادراهها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.