ایران در اندونزی نیروگاه میسازد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در جریان س//فر «وی//دودو» به تهران، ای//ران و اندونزی به 3 توافق بزرگ برای امضای قرارداد فروش گاز مایع، تامین خوراک پاالیش//گاههای نفتی و اجرای پ//روژه افزایش ضریب بازیافت دو میدان نفت دست یافتند.

ب//ه گ//زارش مه//ر، همزم//ان ب//ا س//فر «جوک//و وی//دودو» رییسجمه//وری اندونزی به تهران، ایران و اندونزی به عنوان دو کشور بزرگ جهان اسالم به 3 توافق بزرگ نفتی دست یافتهاند.

بر این اساس در طول سفر رییسجمهوری اندونزی به تهران، 3 تفاهمنامه هم در حوزه صنایع نفت، گاز و نیروگاهس//ازی بین شرکتهای دو کشور امضا شده به طوریکه با توافق انجام شده به زودی ایرانیها ساخت پاالیشگاه و نیروگاههای برق را در این کشور آسیایی آغاز خواهند کرد.

مهمتری//ن توافق نفت//ی تهران-جاکارتا به ح//وزه تجارت گاز بازمیگردد، جایی که ش//رکت ملی نفت ایران متعهد شده برای سال ۷۱۰۲ میالدی حدود ۰۰۵هزار تن گاز مایع شامل پروپان و بوت//ان را به اندونزی صادر کند. عالوه بر این در جریان س//فر رییسجمه//وری اندونزی به تهران، ش//رکت مل//ی نفت ایران با هدف توس//عه همکاریها در صنایع نفت و گاز و تامین خوراک پاالیش//گاههای جدی//د نفت این کش//ور، با ش//رکتهای بخش خصوصی اندونزی یک تفاهمنامه همکاری امضا کرده اس//ت. با امضای این تفاهمنامه پیشبینی میشود بخشی از خوراک نفت خام یا میعانات گازی پاالیش//گاههای جدید اندونزی بهوس//یله شرکت ملی نفت ایران تامین شود. همچنین در نشست مشترک «جوکو ویدودو» و حس//ن روحانی در تهران قرار ش//ده که پس از ارائه مطالعات از سوی ش//رکت ملی نفت اندونزی (پترومینا) و تایید این مطالعات فنی به وس//یله ش//رکت مل//ی نفت ایران، قرارداد پروژه افزایش ضریب بازیافت میدانهای نفتی آب تیمور و منصوری با این شرکت نفتی اندونزی یا کنسرسیومی متشکل از چند شرکت ایرانی، اروپایی و اندونزیایی امضا شود.

‹نیروگا ‹هسازی‹ایران‹در‹اندونزی‹ ‹

به گ//زارش مهر، در کنار 3 توافق بزرگ نفتی تهران-جاکارتا، دو کشور در حوزه صنایع برق و نیروگاهسازی نیز در تهران یک تفاهمنامه جدید همکاری امضا کردهاند.

ب//ه عبارت دیگر س//ومین تفاهمنامه میان ش//رکت ملی برق اندونزی و یک ش//رکت نیروگاهس//از ایرانی با هدف زمینهسازی حض//ور موثرتر این گ//روه در بازار انرژی اندونزی امضا ش//ده تا مقدمات اجرای پروژههای مختلف و تامین مالی آنها در آیندهای نزدیک فراهم ش//ود. با امض//ای این تفاهمنام//ه انتظار میرود هم//کاری با بانکها و موسس//ات تجاری بهمنظ//ور تامین مالی پروژههای آینده تسهیل شود و شکلهای مختلف سرمایهگذاری ش//رکتهای نیروگاهس//از ای//ران در ب//ازار اندونزی ب//ا اجرای پروژههایی همچون ‪IPP، EPC‬ و EPCF تحقق یابد. بازگشت اندونزیاییها به پتروشیمی ایران از س//وی دیگ//ر اندونزیاییه//ا هم ب//ه منظور از س//رگیری فعالیته//ای خود در صنایع پتروش//یمی ای//ران بهویژه پس از خروج ش//رکت PUSRI اندونزی از طرح پتروش//یمی هنگام، یک تفاهم جدید با ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی ایران امضا کردهاند. حسین علیمراد، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه امضای این تفاهمنامه با اندونزیاییها گفته است: ش//رکت ملی صنایع پتروشیمی با یک شرکت اندونزیایی برای آغاز مطالعات اقتصادی و امکان س//رمایهگذاری مس//تقیم در صنعت پتروش//یمی ایران در 4 طرح پتروش//یمی تفاهمنامه امضا کردند.

ای//ن توافقها در حالی در حوزه صنایع نفت، گاز و انرژی بین تهران-جاکارتا رد و بدل ش//ده که بی//ژن زنگنه وزیر نفت ایران چهارشنبه شب، 4۲ آذر ماه با «ایگناسیوس جوهان» وزیر انرژی و منابع معدنی کش//ور اندونزی در تهران دیدار و گفتوگو کرده است.

در مجم//وع با توافقهای انجام ش//ده می//ان تهران-جاکارتا، پیشبینی میشود با اجرا و عملیاتی شدن این توافقها اندونزی به یکی از ش//رکای ایران در صنایع نفت، گاز، برق و تجارت گاز مایع در سالهای پیش رو تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.