روسیه‹به‹دنبال‹سوآپ‹نفت‹خام‹با‹ایران‹است

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وزیر نفت گفت: شرکت لوک اویل روسیه بهدنبال سوآپ نفت خام با ایران است که مذاکره در اینباره ادامه دارد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از ایرنا، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت درباره برنامه مشارکت تهران و مس//کو برای سوآپ نفت اظهار کرد: در سفر وزیر انرژی روس//یه به تهران در اینباره مذاکرهای نشده اما لوک اویل این طرح را دنبال میکند.

وی درب//اره س//وآپ گاز افزود: ش//رکت گازپروم روس//یه نیز برای مشارکت با ایران در بخش سوآپ گاز اقدامهای//ی را دنبال میکن//د. زنگنه افزود: در سفر هیات روسی به تهران درباره برخی میدانهای نفت//ی مذاکراتی انج//ام و تفاهمنامههایی نیز امضا شده است. وزیر نفت عنوان کرد: شرکت روس نفت نیز از طریق س//تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پی مش//ارکت در توسعه 4 میدان نفتی ازجمله میدان آزادگان جنوبی است. در جریان سفر هیات اقتصادی و نفتی روسیه به ریاست الکساندر نواک، وزیر انرژی روس//یه ب//ه تهران در هفته گذش//ته، تفاهمنام//ه مطالع//ه دو می//دان نفت//ی چنگوله و چش//مهخوش در غرب کش//ور امضا شد. با امضای ای//ن تفاهمنامه، مجموع میدانهای نفتی ایران که براساس تفاهمنامه قرار است روسها کار مطالعاتی مربوط به آنها را انجام دهند به ۷ میدان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.