کنترل خطوط لولههای نفت و گاز افزایش یافت

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

یک ش//رکت دانشبنی//ان در مرکز رش//د فناوریهای نفت و گاز دانش//گاه صنعت نفت موفق به طراحی و ساخت کوادکوپتر عمودپ//رداز )VTOL( برای کنترل خطوط لولههای نفت و گاز شد.

به گزارش ایسنا، هدف از اجرای این طرح، بومیسازی و بهبود عملکرد فنی کوادکوپترهاست که امروز در شرایط مختلف به کار میروند و دادههای ثبت ش//ده را بدون ریس//ک یا خطر جانی با قابلیت اطمینان باال در اختیار مصرفکننده قرار میدهند.

این دس//تگاه در یک ش//رکت دانشبنیان که در مرکز رش//د فناوریه//ای نفت و گاز دانش//گاه صنعت نفت مس//تقر اس//ت، طراحی و ساخته شده است.

مشخصههای فنی و تجهیزات جانبی این کوادکوپتر بهگونهای طراحی ش//ده اس//ت ک//ه ب//رای کاربردهای مختل//ف عکس و فیلمبرداری، بازرس//ی بهویژه زیرنظر داشتن خطوط لوله انتقال گاز و نفت در ش//رایط مختلف جغرافیایی و جوی، نقشهبرداری، اکتش//اف، بازدید از س//دها، مرزبانی زمین//ی و دریایی، مانور و تنظیم گزارش از مناطق دش//وار و حتی کنترل محیطزیس//ت گیاهی و جانوری مناس//ب اس//ت. فرآیند طراحی و ساخت این محصول شامل 3 بخش مکانیکی، الکترونیکی و رایانهای است.

این ط//رح همچنی//ن در دومی//ن المپیاد دانش//جویی طرح کس//بوکار خوزستان - همکار جش//نواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی که اردیبهش//تماه در محل پارک علم و فناوری اس//تان برگزار شد، در میان 8 طرح نهایی رتبه دوم را کسب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.