توسعه‹شهر‹کهای‹صنعتی‹با‹مکا‹نیابی‹اراضی‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران از انج//ام ط//رح پژوهش//ی اولویتبن//دی و مکانیاب//ی اراض//ی مازندران ب//رای احداث و توس//عه شهرکهای صنعتی اس//تان، براساس استانداردها خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابطعمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، کامران علیپور گفت: یک//ی از دغدغههای اصل//ی و عناصر کلیدی در موفقیت مراکز صنعتی، انجام مطالعات مکانیابی است که بسیار موردتوجه قرار دارد.

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران با اش//اره به نقش مکانیابی درست و مناسب در ایجاد ش//هرکهای صنعتی اظهار کرد: عالوهبر تاثیر اقتصادی بر عملکرد واح//د صنعتی، اثرهای اجتماعی، زیستمحیطی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه دارد.

عل//ی پور افزود: طرح پژوهش//ی شناس//ایی لکههای مناس//ب صنعتی در استان، در دس//تور کار قرارگرفته اس//ت. وی تصری//ح کرد: این طرح پژوهش//ی در ۴ فاز ش//امل شناس//ایی و معرف//ی اجمالی صنعت اس//تان، طراح//ی مدل مناس//ب ب//رای ایجاد ش//هرک صنعتی اس//تاندارد، تحقیق و تحلیل دادهها و نقشهها به روش «آاچپی» فازی و سیستم اطالعات جغرافیایی بهعنوان ابزاری که بهراحت//ی میتواند با این حجم انبوه از داده کار کرد، انجامشده است.

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران خاطرنش//ان کرد: اجرای مناس//ب طرحهای پژوهش//ی میتواند پش//تیبان تصمیمگیریهای کالن استان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.