آشنایی واحدهای صنعتی گلستان با فرابورس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلس//تان از برگزاری نخستین دوره آموزشی روش و مزیتهای حض//ور واحده//ای صنعتی کوچ//ک و متوس//ط در فرابورس با حضور معاون توس//عه بازار فرابورس کش//ور و با همکاری مرکز آم//وزش بازرگانی خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابطعمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی گلستان، سیدرضا مسلمیعقیلی گفت: در این دوره آموزشی که مدیران، مشاوران و نمایندگان واحدهای صنعتی حضور داشتند مباحث بازارهای جدید مالی و نحوه حضور واحدهای صنعتی در فرابورس کشور و روشهای جدید تامین مالی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. به گفت//ه معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلستان، در کشورهای توسعهیافته صنعتی بانکها یکی از روشهای تامین منابع مالی به ش//مار میروند و این کشورها راهکاره//ای دیگ//ری چون ب//ورس، فرابورس، نهاده//ای تامین سرمایه ...و را نیز در دستور کار خود قرار دادهاند. مسلمیعقیلی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی تامین مالی واحدهای صنعتی را یک//ی از اولویته//ای خ//ود میداند و در این راس//تا خدمات حمایتی خود را برای آش//نایی مدیران و مش//اوران با نحوه ورود به بازارهای جدید مالی از طریق واگذاری سهام آغاز کرده است. وی افزود: همچنین واحدهای صنعتی که به منظور ورود به این حوزه تمای//ل دارند، میتوانند به واحد صنایع کوچک ش//رکت مراجعه و درخواست خود را برای دریافت مشاورههای الزم ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.