پرداخت تسهیالت طرح رونق به 115 واحد تولیدی مازندران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران از پرداخت تس//هیالت ۱6۱۱ میلیارد ریالی طرح رونق تولید به ۵۱۱ واحد صنعتی مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی خب//ر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابطعمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران، سیدمصطفی موس//وی گفت: از ابتدای طرح رونق تولید در استان ۵۱6 واحد تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، در س//امانه بهینیاب ثبتنام کردهاند که پس از بررسی درخواس//ت تس//هیالت واحدها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولی//د اس//تان، ب//ه ۵۱۱ واحد تولی//دی ۱6۱۱ میلی//ارد ریال تس//هیالت پرداختشده است. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار کرد: یکی از شرطهای اعالمی تسهیالت ط//رح رونق تولید به واحدهای تولی//دی، راهاندازی واحد راکد و غیرفعال است که تزریق این نقدینگی سبب رونق بخش تولید و صنعت در مازندران میش//ود و با رونق این بخش، شاهد اشتغال نیز در اس//تان خواهیم بود. موسوی تصریح کرد: با اجرای طرح رون//ق واحدهای تولی//دی و تزریق نقدینگی ب//ه بخش تولید و صنعت، مهمترین دغدغه س//رمایهگذاران در این بخش، برطرف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.