برگزاری همایش مدیریت پسماند در کاسپین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون فنی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در راس//تای آموزش و آشناس//ازی مدیران واحدهای صنعتی با روند مدیریت و ساماندهی پسماندهای صنعتی سمینار و کارگاه آموزش//ی مدیریت پسماند در ش//هرک صنعتی کاسپین برگزار شد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین، حس//ین گلیپور در حاشیه این س//مینار اظهار کرد: اثرهای جنبهه//ای تهدید و خطرهای ناش//ی از پس//ماندهای صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی، روشهای جداسازی و تفکیک پس//ماندها از مبدا، تاثیرات دفع نامناسب پسماند بر انسانها و محیطزیست و آلودگیهای ناشی از س//وزاندن پس//ماندها از مهمترین مباحث مطرح شده در این سمینار بود. وی گفت: این شرکت درنظر دارد مجموعه قوانین و مقررات کنوانسیون بازل و آییننامههای اجرایی قانون مدیریت پس//ماند را با برگ//زاری همایشها و کارگاههای آموزش//ی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در بیشتر شهرکها و نواحی صنعتی به اجرا بگذارد. قابل بیان است، اجرای مطالعات مدیریت پسماند با س//رمایهگذاری یک میلیارد ریال در شهرکهای صنعتی لیا، کاسپین، حیدریه و آراسنج در چندسال اخیر انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.