مشکالتصنعتی صنفی نمایشگاه اهواز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری اهواز نشست بررسی مشکالت صنعتی _ صنفی نمایشگاه اهواز برگزار شد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خوزس//تان، س//یدعلی بحرینی ب//ا تاکید ب//ر اینکه بای//د از س//رمایهگذار در بخشهای مختلف حمایت الزم را داش//ته باش//یم، گفت: نباید هدف ما فقط جذب س//رمایهگذار در استان باشد، بلکه باید در بخشهای مختلف از س//رمایهگذار حمایت و صیانت الزم شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل اس//تانداری اهواز گفت: موارد قانونی برای ایجاد ش//هرکهای خصوصی در خوزستان باید به صورت دقیق و با نظارت کامل باش//د تا بتوان در این راس//تا برای رفع موانع، پیگیریهای هدفمند و نتیجهبخش انجام داد.

وی اف//زود: باید روشهایی اتخاذ ش//ود تا س//رمایهگذاری در خوزستان دچار موازیکاری نشود و سرمایهگذاران بدون اطالع و آگاه//ی در یک بخش س//رمایهگذاری نکنند. ایجاد یک بانک اطالعاتی میتواند به این موضوع کمک شایانی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.