ارائه خدمات علمی به صنعتگران قزوین در اجرای یک تفاهمنامه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین گفت: در راس//تای همکاریهای مشترک علم//ی، پژوهش//ی و فناوری در جهت ارائه خدمات به واحدهای صنعت//ی اس//تان تفاهمنامهای بین شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوی//ن و مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا منعقد شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قزوی//ن، حمیدرضا خانپور در مراس//م امضای تفاهمنامه اظه//ار کرد: ارائه خدمات به واحدهای صنعتی اس//تان با درنظر گرفتن ظرفیتهای موجود دانش//گاهی، بررس//ی مش//کات واحدهای بهرهبردار راکد و کمک به راهاندازی مجدد آنها و کمک ب//ه واحدهای تولیدی فعال در زمینه باال بردن ظرفیت تولید از مهمترین اهداف این تفاهمنامه است.

خانپ//ور ادام//ه داد: کاهش قیمت تمامش//ده و افزایش به//رهوری، ارائ//ه خدمات ب//ه واحدهای نیمهس//اخته در انتخ//اب نوع فن//اوری و مش//اورههای صنعت//ی و ایجاد زمین//ه همکاری درب//اره طرحهای پژوهش//ی، پروژهها و پایاننامههای دانش//جویان و برگزاری دورههای کارورزی در واحده//ا و برگ//زاری تورهای صنعت//ی مرتبط نیز در اجرای این تفاهمنامه دنبال میشود.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اش//اره به تعهدات تفاهمنامه تصریح کرد: معرفی اعضای هیاتعلم//ی منتخب برای مش//ارکت و عضویت در گروه عارضهیاب//ی و مش//اوره، هدای//ت طرحهای پژوهش//ی و پایاننامههای دانش//جویی دانشگاه به حوزه رفع مشکات صنای//ع کوچ//ک از تعهدات دو طرف در ای//ن تفاهمنامه اس//ت. از دیگ//ر م//وارد تعهد ش//ده میتوان ب//ه تعریف دورههای دانشگاهی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری صنایع، تشویق اعضای هیاتعلمی دانشگاهها برای ارتباط با صنایع، از جمله تشکیل جلسات با صنعتگران و بازدید کارشناسی، اعزام دانشجویان و حمایت مالی از دورههای آموزش//ی برگزار ش//ده برای کارکنان واحدهای صنعتی اشاره کرد.

در ادام//ه، محم//د انیس//ه، رییس مرکز آم//وزش عالی فنی و مهندس//ی بوئینزهرا از ارائ//ه قابلیتهای فناوری و مهندس//ی اطاعات به صنایع به وی//ژه صنایع کوچک و متوس//ط در ش//هرکهای صنعتی خبرداد و استفاده از ظرفیتهای گروه دانش//گاهی در ارائه خدمات مشاورهای ب//ه صنای//ع را از اولویتهای این مرکز در راس//تای رونق تولید دانست.

این تفاهمنامه با حض//ور حمیدرضا خانپور، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوی//ن امضا و به محمد انیس//ه، رییس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا برای اجرا اباغ شد.

حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.